အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

/001/Upload/486/relpic/63373/9113622/9d1291c1-cc33-436a-b7d5-2f9513eb5316.jpg

ဗင္းနစ္ဝါဝင္ပြဲေတာ္လို႔ေခၚသည္႔「ဗင္းနစ္မ်က္နွာဖံုးပြဲေတာ္」သည္ေဆာင္းရာသီတိုင္းဗင္း နစ္၏အေရးၾကီးဆံုးပြဲမ်ားထဲမွတစ္ခုၿဖစ္သည္၊ဘရာဇီးဝါဝင္ပြဲေတာ္နွင္႔အတူၿပင္သစ္ဝါဝင္ ပြဲေတာ္ကိုကမာၻ႔အဓိကပြဲေတာ္ၾကီး3ခုအၿဖစ္လည္းလူသိမ်ားသည္။ဗင္းနစ္ပြဲေတာ္ၾကီး အတြက္အီတလီစကားလံုး Carnevale သည္အစာေရွာင္ၿခင္းမၿပ ုမီပြဲေတာ္ၾကီးက်င္းပ ၿခင္းဟုအဓိပၸါယ္ရသည္၊11ရာစုတြင္ဗင္းနစ္သမၼတနိုင္ငံသည္ဝူအယ္ေရြ႔ေခါအိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံကိုအနိုင္ယူၿပီးရက္အတန္ၾကာေအာင္ပြဲခံခဲ႔ၾကသည္၊ေနာက္ပိုင္းတြင္ဗင္းနစ္နိုင္ငံ၏အာဏာ သည္ပိုမိုအားေကာင္းလာခဲ႔သည္၊13ရာစုေနာင္းပိုင္းတြင္ကာလရွည္ၾကာပြဲေတာ္က်င္းပ သည္႔အခ်ိန္ကိုဘာသာေရးၿပကၡဒိန္အရသတ္မွတ္ၿပီးနွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းအီစတာနွင္႔ဝါတြင္းကာလမတိုင္မီနွစ္တိုင္း「ဝါဝင္ပြဲေတာ္」အမည္ၿဖင္႔က်င္းပကာ10-12ရက္ခန္႔ၾကာၿမင္႔သည္။ ကက္သလစ္ၿပကၡဒိန္အရအီစတာပြဲေတာ္ကိုနွစ္စဥ္3、4 ၾကားတြင္က်င္းပေလ႔ရိွၿပီးသခင္ ေယရႈ၏ကားစင္တင္ကြပ္မ်က္ၿခင္းကိုအထိမ္းအမွတ္ၿပ ုရန္အတြက္အီစတာမတိုင္မီရက္40ကိုဥပုသ္ကာလအၿဖစ္သတ္မွတ္ကာ「ဥပုသ္ကာလ」ဟုလည္းေခၚတြင္သည္;ဤကာလအ တြင္းယံုၾကည္သူမ်ားသည္အသားစားၿခင္းနွင္႔အရက္ေသာက္ၿခင္းမွတင္းၾကပ္စြာတားၿမစ္ ထားေသာေၾကာင္႔ယံုၾကည္သူမ်ားသည္အစာေရွာင္ၿခင္းမၿပ ုမီရက္အနည္းငယ္ၾကာေအာင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနရန္အလ်င္စလိုလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

 

မ်က္နွာဖံုးသည္13ရာစုဝန္းက်င္တြင္ေပၚထြက္ခဲ႔သည္၊ဗင္းနစ္ၿမိ ု႔သည္အလြန္ခ်မ္းသာေသာေၾကာင္႔ၿမင္႔ၿမတ္သူမ်ားနွင္႔သာမာန္လူမ်ားၾကား၏ခ်မ္းသာ၊ဆင္းရဲသူမ်ားၾကားကြာဟခ်က္လည္းက်ယ္ၿပန္႔ေစသည္၊ထို႔ေၾကာင္႔ပြဲေတာ္ၾကီးအတြင္းလူတိုင္းကိုမ်က္နွာဖံုးမ်ားတပ္ဆင္ ၍အေကာင္းဆံုးဝတ္ဆင္ရန္ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္၊အဝတ္အစားမ်ား၊အတန္းမ်ားမခြဲၿခားဘဲအတူတကြေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲၾကသည္။ပြဲေတာ္မွာမ်က္နွာဖံုးတပ္ရင္လူတိုင္းတန္းတူညီတူပါပဲ။လူတန္းစား(သို႔)အဆင္႔အတန္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားမရိွဘဲ၊စစ္မွန္ေသာဝိေသသလကၡဏာကိုေခတၱဖယ္ထား၍လူမႈေရးကြဲၿပားမႈမ်ားကိုဖယ္ရွားကာၿမင္႔ၿမတ္သူမ်ားနွင္႔သာမာန္လူမ်ားသည္စည္းမ်ဥ္းကင္းစြာပြဲေတာ္ကိုေပ်ာ္ေမြ႔နုိင္သည္။