အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးရန္ပံုေငြနွင္႔ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္

1.ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနလူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန-ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးရန္ပံုေငြ:
 နထိုင္သူသစ္ေစာင္႔ေရွ
2.ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကြန္ယက္-ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးရန္ပံုေငြ:
https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/lp?ctNode=37295&CtUnit=19889&BaseDSD=7&mp=1