အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

တအန္းခရိုင္ရံုး- ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ကြန္ပ်ဴတာအဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္း(5-5)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔တအန္းခရိုင္ရံုးသည္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္「ကြန္ပ်ဴတာအဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္း」ကို 112ခုနွစ္6လ6ရက္မွ6လ28ရက္ထိက်င္းပမည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဤဝက္ဘ္ဆိုဒ္ https://dado.gov.taipei/  /ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထုိင္သူသစ္သတင္းအခ်က္အလက္ဇုန္သုိ႔ဝင္ ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ(သို႔)ဖုန္း(02)2351-1711လိုင္းခြဲ8903မစၥက်န္းသို႔ေခၚဆုိပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-05-12