အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

တထံုခရိုင္ရံုး「 ပံုၿပင္မ်ားနားေထာင္ၿပီးထိုင္ဝမ္ဘာသာစကားကိုေလ႔လာပါ」(8-18)

ထိုင္ဝမ္တြင္ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားလိုက္ေလ်ာညီေထြေနထိုင္နုိင္မႈနွင္႔တတ္နိုင္သမွ် အၿမန္ဆံုးေပါင္းစည္းမႈတိုးတက္ေစရန္အတြက္

တထံုခရိုင္ရံုးမွက်င္းပသည္႔-ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား「ပံုၿပင္မ်ားနားေထာင္ၿပီးထိုင္ဝမ္ ဘာသာစကားကိုေလ႔လာပါ」

ေန႔စဥ္သံုးလက္ေတြ႔က်ေရပန္းစားေသာစကားမ်ားၿဖင္႔စတင္လုိက္ပါ။

လႈပ္ရွားမႈအခ်ိန္:9/20 မွ10/25ထိ ( 9/29 တနဂၤေႏြ တစ္ၾကိမ္နားမည္)

ထိုင္ဝမ္ဘာသာစကားၿဖင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုသင္ၾကားေပးသည္။

လႈပ္ရွားမႈတည္ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ခန္းမ(ခ်န္ဆားလမ္း၊အပိုင္း2၊ အမွတ္171၊3ထပ္)

ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:(02)2597-5323 လိုင္းခြဲ 805 မစၥတာဝမ္။

စာရင္းသြင္းရန္သြားပါ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/91

 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-08-28