အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသည္အဓိက9ခုကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိးၿမွင္႔ေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင္႔ေကာ္ပို ေရးရွင္းေခ်းေငြပမာဏကိုၿမွင္႔တင္ေပးသည္။ (6-5)

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရသည္ယေန႔8ရက္ေန႔မွစ၍အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးအခမဲ႔အသံုးၿပ ုရန္အစီအစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔က်န္းမာေရးဌာနက6လ7ရက္မွ8 ရက္အထိအေရးေပၚေဆးရံု19ရံုသုိ႔ၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးမ်ားကိုဆက္တိုက္ၿဖန္႔ေဝခဲ႔ေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ႔သည္(ထိုင္တေဆးရံု၊ထိုင္ေပလံုက်ံဳ၊စန္းကၽြင္းက်ံဳေဆးရံု၊စန္းကၽြင္းက်ံဳစုန္းစန္းဌာနခြဲ၊ဝမ္႔ဖန္းေဆးရံု၊မာက်ဲေဆးရံု၊ရွင္းကြမ္းေဆးရံု၊ထုိင္ေပေဆးဘက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္တြဲဖက္ေဆးရံု၊ေကာ္ထိုက္အေထြေထြေဆးရံု၊က်ိန္းရွင္းေဆးရံု၊ထုိင္ေပခ်န္ကိန္းေဆးရံု၊ထိုင္အန္းေဆးရံု၊ရွီးယြမ္ေဆးရံု၊ေပါရိန္ေဆးရံု၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔လွ်န္ေဟာေဆးရံုရိန္အိုက္ေဆးရံုဧရိယာ၊က်ံဳးေရွာက္ေဆးရံုဧရိယာ၊ရန္မင္ေဆးရံုဧရိယာ၊က်ံဳးရွင္းေဆးရံုဧရိယာ၊ေဟာ္ဖ်င္သားဖြား နွင္႔ကေလးေဆးရံုဧရိယာ)နွင္႔သတ္မွတ္ထားေသာေဆးခန္း312ခု၊ဆရာဝန္မွCOVID-19 ေဆး ခန္းအေၿခအေနအကဲၿဖတ္ၿခင္း(သို႔)ခရီးသြားရာဇဝင္အကဲၿဖတ္ၿခင္း၊အစုအေဝးရာဇဝင္၊ထိေတြ႔မႈရာဇဝင္(သို႔)အႏ ၱရာယ္ၿမင္႔မားေသာအလုပ္အကိုင္ရာဇဝင္စသည္႔္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္ခ်က္ ၿပည္႔မီသူမ်ားအိမ္ေထာင္စုစာရင္းနွင္႔နုိင္ငံသားမခြဲၿခားဘဲမွတ္ပံုတင္ၿခင္း(သုိ႔)ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ၿခင္းမလိုထုတ္ေပးနုိင္သည္၊လာယူသည္႔အခါအခ်က္အလက္ၿဖည္႔သြင္းရန္အတြက္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ Taipei Pass QRcode ကိုစကင္န္ဖတ္နိုင္သည္(ေက်းဇူးၿပ ု၍ Taipei Pass ကိုၾကိ ုတင္ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ)။

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေတာ္ဝန္ေခါဝန္က်ဲသည္ယေန႔8ရက္ေန႔တြင္ထိုင္ေပၿမိ ု႔၏ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးတံု႔ၿပန္မႈဆုိင္ရာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ဥကၠ႒အၿဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီးအလႊာ ေပါင္းစံုတြင္ကပ္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားကာထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရက5လ27 ရက္ေန႔တြင္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းၾကီး9ခုကိုအဆိုၿပ ုၿပီးေနာက္「ေထာက္ပံ႔ေၾကး」အစီအမံ မ်ားကိုထည္႔သြင္းခဲ႔သည္၊ေထာက္ပံ႔ကူညီမႈရည္ရြယ္သူမ်ားတြင္အမ်ားသူငွာလက္လီေစ်းကြက္၊ေစ်းဆုိင္မ်ားနွင္႔ေစ်းဦးစီးဌာန၏စီရင္ပုိင္ခြင္႔ေအာက္ရိွေစ်းဧရိယာအတြင္းၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည္႔ငွားရမ္းသူမ်ား၊ကပ္ေရာဂါေၾကာင္႔အလုပ္ထိခိုက္ၿပီးေနထိုင္မႈဘဝရုန္းထြက္မရေသာ နုိင္ငံသားမ်ား၊ကေလးၿပ ုစုေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အိမ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သူ (ကေလးထိန္း)၊အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈယူနစ္(သို႔)အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသား မ်ားအတြက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ကုမၸဏီမ်ားနွင္႔အမိုးအကာအလုပ္ရံုမ်ားစသည္တို႔္;အေသးစားနွင္႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင္႔လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ရိုးရွင္း ေသာေခ်းေငြပမာဏကိုတိုးၿမွင္႔ေပးၿပီးနုိင္ငံသားမ်ားနွင္႔လုပ္ငန္းမ်ား၏အခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားနုိင္ရန္ကူညီေပးသည္။သက္ဆုိင္ရာကယ္ဆယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပ ထားသည္။:

一、ေစ်းကြက္ကယ္ဆယ္ေရးေထာက္ပံ႔ေၾကးအစီအစဥ္:111ခုနွစ္5လတြင္ ၿပည္တြင္း COVID-19 ကပ္ေရာဂါသည္ၿပင္းထန္ခဲ႔ၿပီးေစ်းဆုိင္မ်ားမွေစ်းသည္မ်ား၏စားဝတ္ေနေရးကို ဆိုးရြားစြာထိခိုက္ခဲ႔ေၾကာင္းအဆိုပါၿမိ ု႔ေစ်းရံုးမွသံုးသပ္ခဲ႔သည္၊အမ်ားသူငွာလက္လီေစ်းမ်ား၊ ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ားနွင္႔တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔အတြင္းၿပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည္႔ငွားရမ္းသူမ်ားကိုထပ္မံသက္သာခြင္႔ေပးမည္ၿဖစ္သည္၊ငွားရမ္းခကို111ခုနွစ္5-7လအထိ50%ေလွ်ာ႔ခ်ေပး သည္႔အၿပင္111ခုနွစ္5-7လအထိငွားရမ္းခ၏50%ကိုလည္းေထာက္ပံ႔မည္ၿဖစ္သည္။
二、ကပ္ေရာဂါေၾကာင္႔အေရးေပၚအကူအညီ:ဤၿမိ ု႔သူၿမိ ု႔သားမ်ားသည္3လအတြင္းကပ္ေရာဂါ ဒဏ္ခံရသည္႔အလုပ္အေထာက္အထားနွင္႔ဘဝအခက္အခဲမ်ား၏အေထာက္အထားမ်ားတင္ၿပ၍အိမ္ေထာင္စုစာရင္းရံုး၏လူမႈေရးဌာနခြဲ(သုိ႔)ေနထုိင္ရာလူမႈဖူလံုေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ေကာင္တာတြင္ေလွ်ာက္ထားၿခင္း(သုိ႔)စာၿဖင္႔ေလွ်ာက္ထားၿခင္း(သုိ႔)ေဒသတြင္းၿပည္သူ႔ဝန္ ေဆာင္မႈပလပ္ေဖာင္းတြင္အြန္လုိင္းၿဖင႔္ယြမ္3000ေလွ်ာက္ထားနုိင္သည္။(အိမ္ေထာင္စုတူ၊ အလုပ္လုပ္သူလူဦးေရတစ္ဦးအကန္႔အသတ္မရိွေလွ်ာက္ထားပါ)
三、ကေလးေစာင္႔ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေထာက္ပံ႔ေငြနွင္႔အိမ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သူ မ်ား(ကေလးထိန္း)၊ကပ္ေရာဂါေၾကာင္႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္းငံ႔ၿခင္းေထာက္ပံ႔ေငြမ်ား:111ခုနွစ္ 4လမွ6လအထိကပ္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင္႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈဆိုင္းငံ႔ၿခင္း၊ကေလးေစာင္႔ ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ေရာဂါအတည္ၿပ ုကေလးမ်ားအားၿပန္ေပးၿခင္း၊အတန္းေဖာ္ (သုိ႔)အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွကေလးေစာင္႔ေရွာက္မႈရပ္နားၿခင္းကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿခင္းနွင္႔ကပ္ ေရာဂါကိုဆင္ၿခင္သည္႔မိဘမ်ားဆႏၵအေလ်ာက္ေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္းမွရပ္တန္႔လိုက္ေသာကေလးထိန္းစရိတ္၊အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုစီ၏အမွန္တကယ္ၿပန္အမ္းေငြပမာဏအရအခေၾကးေငြ၏1/2ကိုေထာက္ပံ႔မည္ၿဖစ္သည္။ထို႔အၿပင္အိမ္ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္သူမ်ား(ကေလးထိန္း)သည္ အမွန္တကယ္ၿပန္အမ္းေငြပမာဏအရကေလးထိန္းတစ္ဦးစီအတြက္သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေငြကိုလက္ခံရရိွမည္ၿဖစ္သည္။
四、အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈေနရာမ်ားကိုအခေၾကးေငြေလွ်ာ႔ခ်ၿခင္းနွင္႔ကင္းလြတ္ခြင္႔ၿပ ုၿခင္း ဆိုင္ရာအစီအမံမ်ား:ယဥ္ေက်းမႈေရးရာဌာန၏တရားစီရင္ပိုင္ခြင္႔ေအာက္ရိွအနုပညာနွင္႔ယဥ္ ေက်းမႈဌာနမ်ားတြင္ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္သည္႔အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဌာနမ်ား၊ကူစက္ေရာဂါ ၿဖစ္ပြားမႈေၾကာင္႔ေဖ်ာ္ေၿဖမႈမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းသည္႔အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဌာနမ်ား၊ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲအခ်ိန္ဇယား၏ေနာက္ဆက္တြဲေၿပာင္းလဲမႈမ်ားကိုညိွနိႈင္းရာတြင္ကူညီေပးပါမည္;ဖ်က္သိမ္း လိုက္ပါကစေပၚေငြနွင္႔ငွားရမ္းခကိုအတိုးမပါဘဲၿပန္အမ္းမည္ၿဖစ္ပါသည္။
五、အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေထာက္ပံ႔မႈမ်ားအတြက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈအစီအမံမ်ားေလွ်ာ႔ေပါ႔ ေပးၿခင္း:111ခုနွစ္ပံုမွန္အနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာေထာက္ပံ႔ေၾကးအတြက္အတည္ၿပ ု ထားေသာယူနစ္၊ကပ္ေရာဂါ၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင္႔လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေရႊ႔ဆုိင္းရန္လိုအပ္သူမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈေရးရာဌာနမွအတည္ၿပ ုထားေသာအနုပညာနွင္႔ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေထာက္ပံ႔ေၾကးအစီအစဥ္ကိုို112ခုနွစ္3လ31ရက္မတိုင္မီထိေရႊ႔ဆိုင္းနုိ္င္ၿပီးအစီအစဥ္တစ္ခုေၿပာင္းဖို႔ေတာ႔မၿဖစ္နိုင္ပါ။
六、ဤၿမိ ု႔မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္္ထုတ္လုပ္သည္႔ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္သက္သာခြင္႔အစီအစဥ္:ေက်ာင္းသို႔ကိုယ္တိုင္မသြားေရာက္နိုင္ေသာ မသန္မစြမ္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈနွင္႔အလုပ္သမားဝန္ ေဆာင္မႈကိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္႔ကုမၸဏီ7ခုထံမွဝယ္ယူမည္ၿဖစ္သည္၊110ပညာသင္နွစ္၏ဒုတိယနွစ္ဝက္တြင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ထုတ္လုပ္သည္႔ကုမၸဏီမ်ားအားယာဥ္တစ္စီး လွ်င္ယြမ္1ေသာင္းေထာက္ပံ႔မည္ၿဖစ္သည္။
七、အမိုးအကာအလုပ္ရံုလည္ပတ္မႈေထာက္ပံ႔ေၾကးအစီအစဥ္:ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလုပ္သမားၿပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရးနွင္႔အသံုးခ်ေရးရံုးသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြင္တည္ေထာင္ၿပီးအပ္နွင္းထား ေသာအလုပ္ရံု43ခုအတြက္လည္ပတ္စရိတ္မ်ားၿဖစ္သည္႔ငွားရမ္းခ၊ဝန္ထမ္းစရိတ္၊ဝယ္ယူမႈ စရိတ္နွင္႔ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးနွင္႔ၿမွင္႔တင္ေရးစရိတ္စသည္႔လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္မ်ားအတြက္ကုမၸဏီတစ္ခုစီအတြက္အမ်ားဆံုးေထာက္ပ႔ံေၾကးမွာယြမ္12ေသာင္းၿဖစ္သည္။
八、လုပ္ငန္းဘ႑ာေရးသက္သာခြင္႔:ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရစက္မႈဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးဌာနသည္ အေသးစားနွင္႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းနွင္႔လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ေခ်းေငြမ်ားအတြက္စုစု ေပါင္းယြမ္11.5ဘီလီယံကိုပံ႔ပိုးေပးပါသည္၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ဘ႑ာေငြသက္သာခြင္႔အစီအမံမ်ားကိုတိုးခ်ဲ႔ရန္လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ား၏သက္ေရာက္မႈထိေရာက္စြာေလွ်ာ႔ခ်နုိင္ရန္111ခုနွစ္6လ15ရက္ေန႔မွစ၍「ရိုးရွင္းေသာေခ်းေငြ」ေလွ်ာက္ထားမႈပမာဏကို တိုးၿမွင္႔ေပးမည္ဟုမွန္းဆသည္၊အေသးစားနွင္႔အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ေခ်း ေငြယြမ္ေသာင္း80မွယြမ္ေသာင္း300သို႔တိုးၿမွင္႔ခဲ႔ၿပီးလူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္ေခ်းေငြယြမ္ေသာင္း50မွယြမ္ေသာင္း120သို႔တိ္ုးၿမွင္႔ခဲ႔သည္၊「လြယ္ကူေသာေလွ်ာက္လႊာ」、「အၿမန္ၿပန္လည္သံုးသပ္ ၿခင္း」、「သံုးလအရင္းၿပန္မေပးအတိုးပဲေပးသည္႔ကာလ」စသည္႔အထူးအခြင္႔အေရးမ်ားကို ခံစားပါ။;တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ေငြးေၾကးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၏စီမံေဆာင္ရြက္မႈထိေရာက္မႈနွင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုခ်ဲ႔ထြင္ရန္အတြက္မူလဖုပန္းဘဏ္အၿပင္ယြိစန္းဘဏ္ကိုေခ်းေငြဘဏ္တြင္အသစ္ထည္႔သြင္းထားပါသည္;ထို႔အၿပင္ေခ်းေငြၿပန္ဆပ္ၿခင္းမၿပီးၿပတ္ေသးေသာ မူရင္းေခ်းေငြ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္လည္းေခ်းေငြအရင္း(သို႔)အတိုးကိုေရႊ႔ဆိုင္းေပးေဆာင္နိုင္ပါသည္၊အနည္းဆံုး6လနွင္႔အမ်ားဆံုး1နွစ္အထိေရႊ႔ဆိုင္းေလွ်ာက္ထားနိုင္ၿပီးယခုမွစတင္၍7လကုန္ထိေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။
ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအဖြ႔ဲကလည္းကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေပၚမူတည္၍သက္ဆိုင္ရာအစီ အမံမ်ားကိုဆက္လက္သံုးသပ္ကာၿပည္သူမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာၿဖင္႔ကပ္ေရာဂါကိုအတူ တြန္းလွန္နိုင္ရန္အတြက္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေနာက္ဆံုးေၿပာၾကားခဲ႔ပါသည္။ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္႔ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္သည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုပိုမိုသိရိွလိုပါကထုိင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရဘ႑ာေရးဌာနမွတည္ေထာင္ထားသည္႔ 「ၿပင္းထန္ေသာ ကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကယ္ဆယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား」သို႔သြားေရာက္၍ရွာေဖြနုိင္သည္၊ သက္ဆိုင္ရာပ်င္းရိလြယ္အိတ္၊ကယ္ဆယ္ေရးအစီအမံ၊ဆက္သြယ္ရန္္ၿပတင္းေပါက္မ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးထားၿပီးအစိုးရ၏ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအထူးဇုန္နွင္႔အခြန္စည္းၾကပ္မႈ စသည္႔အခ်က္အလက္မ်ား(ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://dof.gov.taipei/Content_List.aspx?n=620DCB9F03451B25)နွင္႔အၿမန္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-06-15