အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အစိုးရေက်ာင္းအသီးသီးရိွယာယီဝန္ထမ္းမ်ားသည္မွတ္ပံုတင္မထားသည္႔ေရႊ႔ေၿပာင္း ေနထိုင္သူသစ္မ်ားကိုအသံုးၿပ ုနိုင္ၿခင္းရိွ၊မရိွနွင္႔ပတ္သက္သည္႔ကိစၥတစ္ခု။ (1-2)

ေအဂ်င္စီေက်ာင္းတစ္ခုစီသည္နုိင္ငံၿခားနိုင္ငံသားမ်ား(အာအိုစီနိုင္ငံသား၊နိုင္ငံသားနွစ္မ်ိဳး နွင္႔နိုင္ငံၿခားအိမ္ေထာင္ဖက္မ်ားအပါအဝင္)ေအဂ်င္စီေက်ာင္း၏ယာယီဝန္ထမ္းအၿဖစ္ အလုပ္ခန္႔ရန္ရည္ရြယ္ပါကေအဂ်င္စီေက်ာင္း၏လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝနွင္႔လွ်ိဳ႔ဝွက္ထားသိုမႈကာကြယ္မႈ၏အာရံုခံနုိင္မႈစသည္႔အခ်က္မ်ားအားစနစ္တက်ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပါ မည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-01-11