အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2022ခုနွစ္စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမပိတ္ရက္ေၾကၿငာခ်က္ စစ္လင္နွင္႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ2021ခုနွစ္ပိတ္ရက္မ်ား (1-1)

1 လ:1/1、1/2、1/3、1/10、1/17、1/24、1/29、1/30、1/31
မွတ္ခ်က္:1/9 ေဒသဆိုင္ရာဥပေဒၿပ ုအမွတ္မ်ားနွင္႔ပူးေပါင္း၍ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံ သားခန္းမဝန္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္းပါမည္။
2/1、2/2、2/3、2/4、2/5、2/6、2/7、2/14、2/21、2/26、2/27、2/28
မွတ္ခ်က္:စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမသည္ၿမိ ု႔ေတာ္ခန္းမ၏နွစ္စဥ္ၿပ ုၿပင္မြမ္းမံမႈနွင္႔ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ၿဖစ္သည္၊2/1~2/28အထိၿပင္ပငွားရမ္းၿခင္းမ်ားပိတ္ထားမည္ၿဖစ္သည္၊စကားၿပန္တယ္လီဖုန္းညိွနိႈင္းၿခင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုပံုမွန္အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ၿဖစ္သည္။
3 လ:3/7、3/14、3/21、3/28
4 လ:4/2、4/3、4/4、4/5、4/11、4/18、4/25
5 လ:5/2、5/9、5/16、5/23、5/30
6 လ:6/3、6/4、6/5、6/6、6/13、6/20、6/27
7 လ:7/4、7/11、7/18、7/25
8 လ:8/1、8/8、8/15、8/22、8/29
9 လ:9/5、9/9、9/10、9/11、9/12、9/19、9/26
10 လ:10/3、10/8、10/9、10/10、10/17、10/24、10/31
11 လ:11/7、11/14、11/21、11/28
12 လ:12/5、12/12、12/19、12/26、12/31

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-01-07