အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ
ေလွ်ာင္တင္သူ။ လူကိုယ္တိုင္၊ အိမ္ေထာင္ဦးစီး သို့မဟုတ္ တရားဝင္ ကိုယ္စာလွယ္။
ေထာက္ခံစာ။ အျမဲတမ္း ေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပုစာ(ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္နွင့္ ေျပာင္းေရႊ့ ေနထိုင္ေရးဥပေဒ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္နွင့္ ေျပာင္းေရႊ့ေနထိုင္ေရး
ဌာနသို့ ေလွ်ာက္တင္ရသည္။)၊ တံဆိပ္(သို့မဟုတ္) လက္မွတ္ေရးထိုး၊ မွတ္ပံုတင္ ေနရာ သန္းေခါင္စာရင္းစာအုပ္။