အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2016 ခုနွစ္ ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေနထိုင္မႈစခန္း (နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသားအတန္း)

2016 ခုနွစ္ ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေနထိုင္မႈစခန္း (နိုင္ငံၿခားေက်ာင္းသားအတန္း)

ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ေနထိုင္မႈလိုက္ေလ်ာညီေထြၿဖစ္ေအာင္ လုပ္နိုင္စြမ္း ၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္ ဘာသာစကားသင္တန္း၊ ေနထိုင္မႈနွင္႔ နိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ားစသည္ သင္တန္းအၿပင္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အလုပ္အကိုင္၊ စားဝတ္ေနေရး၊ လံုၿခံ ုေရးစသည္႔ သင္တန္းမ်ား ပိုမိုစီစဥ္လွ်က္ ရိွပါသည္။

သင္တန္းမွာ ၃လ ၂၂ရက္မွ ၅လ ၁၂ရက္ (၇၂နာရီ)၊ တရုတ္စာသင္တန္းတြင္ ဗီယက္နမ္၈ဦး၊ ဖိလစ္ပိုင္၅ဦး၊ ထိုင္း၂ဦး၊ အင္ဒိုနီးရွား၁ဦး၊ ၿမန္မာ၁ဦး ေပါင္း၁၇ဦး တက္ေရာက္သည္။

၂လနီးပါးသင္တန္းသည္ လူမႈေရးဝန္းက်င္သို႔ ေစာလွ်င္စြာ ဝင္ေရာက္ရန္ အမွတ္ရစရာမ်ား ေဆာင္က်ဥ္း လွ်က္ရိွသည္။

學員開心留影