အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္အဆိုၿပ ုခ်က္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား ဘတ္ဂ်က္အဆိုၿပ ုခ်က္အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း

วၿမိ ု႔ၿပေရးရာဌာန ၉လ၉ရက္ ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါေမာကၡက ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားနွွင္႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဦးေဆာင္၍ ၇လ၂၂ရက္အေထြေထြညီလာခံအဆိုၿပ ုခ်က္၃ခုကို ေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ ၿမိ ုၿပေရးရာ ဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ လူမႈေရးရာဌာန၊ အလုပ္သမားေရးရာဌာနႏွင္႔ က်န္းမာေရး ဌာန စသည္႔ဌာနမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၍ အဆိုၿပ ုခ်က္နွင္႔ဆက္စပ္သည္မ်ားကို အၾကံၿပ ုေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။

ေနာက္တဆင္႔ အဆိုၿပ ုခ်က္ကို ၿပန္လည္သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသည္။ ဘတ္ဂ်က္၏အကဲၿဖတ္ ဆန္းစစ္ၿပီးေနာက္ တရားဝင္အစိုးရမူဝါဒၿဖစ္လာခဲ႔သည္။

အလုပ္ရံုၿဖစ္စဥ္ အေလးထားရွင္းလင္းခ်က္

工作坊流程重點說明

အဆိုၿပ ုခ်က္ ေဆြးေႏြးၿခင္းနွင္႔ ၿပင္ဆင္ၿခင္း

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

အဖြဲ႔အသီးသီး၏ ေဝမွ်ၿခင္း

各組提案分享

各組提案分享

各組提案分享