အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2016 ခုနွစ္ ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား မိသားစုလႈပ္ရွားမႈ

2016 ခုနွစ္ ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသား မိသားစုလႈပ္ရွားမႈ

ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ား ထိုင္ဝမ္နွင္႔လိုက္ေလ်ာညီေထြေအာင္နွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ အဆိုပါယူနစ္ နွစ္ပတ္လည္သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ ရီလန္ေမဟြားကန္၊ ရိုးရာအနုပညာ ယဥ္ေက်းမႈစင္တာ လႈပ္ရွားမႈ က်င္းပခဲ႔သည္။

လႈပ္ရွားမႈတြင္ ရိုးရာေအာ္ပရာေဖ်ာ္ေၿဖပြဲ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လက္မႈပညာၿပပြဲစသည္တို႔သည္ ေက်ာင္းသားနွင္႔ကေလးမ်ား ထိုင္ဝမ္ယဥ္ေက်းမႈ ေနာက္ေၾကာင္းကို နားလည္ေစသည္။ ဤၿပင္ပလႈပ္ရွားမႈတြင္ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားမ်ား ဆက္ဆံေရးဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ရန္၊ မိသားစု ေသြးစည္းညီညႊတ္မႈ အားေကာင္းေစရန္ ကူညီဖို႔ၿဖစ္သည္။

同學開心留影