အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ကြပ္ကဲမႈဗဟိုက6လ1ရက္မွစ၍အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆး ထိုးစခန္း6ခုထူေထာင္ရန္ေဒသႏ ၱရအစိုးရအားကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-16)

5လ28ရက္ထိ COVID-19 ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံထားသည္႔အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးဦးေရ 45.5ေသာင္းေက်ာ္(လူမ်ိဳးစု၏30ရာခုိင္နႈန္းခန္႔)ရိွေၾကာင္းဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဗဟိုဌာနမွယေန႔30ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္၊ကေလးမ်ားကိုယ္ခံအားကိုအၿမန္ဆံုးရရိွေစရန္အတြက္ကြပ္ကဲမႈစင္တာမွေဒသႏ ၱရအစိုးရအားကူညီေပးၿပီး6လ1ရက္မွစတင္၍အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္ထို္င္ေပလြတ္လပ္ေရးရင္ၿပင္၊ရွင္းေပပန္ေခ်ာင္ဘူတာ၊ေထာင္ရြမ္ အားက စားရံု၊ထိုင္က်ံဳးသဘာဝသိပၸံၿပတိုက္၊ထိုင္နန္ၿမိ ု႔ေတာ္စာၾကည္႔တိုက္၊ေကာင္းရံႈၿပပြဲစင္တာစသည္႔ေနရာမ်ားတြင္အၾကီးစားကာကြယ္ေဆးထိုးနွံေပးသည္႔စခန္းမ်ားထားရိွမည္ၿဖစ္ၿပီးမိဘမ်ားနွင္႔ကေလးမ်ားစိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာကာကြယ္ေဆးထိုးနွံေပးနုိင္ရန္နွင္႔ကာကြယ္ေဆးဌာနတစ္ခုစီ၏ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံမႈအေၿခအေနေပၚမူတည္၍ကာကြယ္ေဆးထပ္မံထိုးနွံေပးမည္ၿဖစ္သည္။

လက္ရိွတြင္ခရိုင္၊ၿမိ ု႔အသီးသီးမ်ားမွကေလးမ်ား၏ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံေပးၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုတက္ၾကြစြာၿမွင္႔တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီးကာကြယ္ေဆးထိုးနွံနုိင္ရန္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(သို႔)ေက်ာင္းဝင္းမ်ားကိုဗဟိုဦးစီးစနစ္ၿဖင္႔ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းၿပသည္၊အသက္5-11နွစ္ၾကားကေလးမ်ားအတြက္မိဘနွင္႔က ေလးမ်ားသည္မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါသည္၊အကယ္၍ၾကီး မားေသာကာကြယ္ေဆးထိုးစခန္းမ်ား(သို႔)စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတြင္မိဘမ်ား(အုပ္ထိန္းသူ(သို႔)ေဆြမ်ိဳးမ်ား)သည္ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္အတူလိုက္ပါ၍ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းအကဲၿဖတ္ခ်က္နွင္႔သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးကာဆရာဝန္မွအကဲ ၿဖတ္ၿပီးေနာက္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿခင္းကိုလက္ခံရမည္ၿဖစ္သည္။ထို႔အၿပင္ေရာဂါအတည္ၿပ ုၿပီးသူၿဖစ္ပါကကာကြယ္ေဆးကိုေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရိွၿပီး3လေနာက္ပိုင္းမွသာကာကြယ္ေဆးထိုးရပါမည္။