အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2022ခုနွစ္10လ13ရက္ေန႔0နာရီမွစ၍ကမာၻလံုးဆုိင္ရာၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ(COVID-19)ခရီးသြားကပ္ေရာဂါ၏အၾကံၿပ ုခ်က္အဆင္႔ကိုဒုတိယအဆင္႔သို႔ ေလ်ာ႔ခ်လိုက္သည္:သတိေပးခ်က္(Alert),နုိင္ငံၿခားသို႔ခရီးသြားသည္႔အခါအကာအ ကြယ္တိုးၿမွင္႔ေဆာင္ရြက္သင္႔သည္။ (C/10-1)

ၿပည္တြင္းနယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားေၿဖေလွ်ာ႔ေပးေရးနွင္႔နုိင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးလိုအပ္ခ်က္အသီးသီးကိုတုံ႔ၿပန္သည္႔အေနၿဖင္႔2022ခုနွစ္10လ13ရက္00း00နာရီမွစ၍ကမာၻလံုးဆိုင္ရာၿပင္းထန္ေသာအထူးကူးစက္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ(COVID-19)ခရီးသြားကူးစက္ေရာဂါ၏အၾကံၿပ ုခ်က္အဆင္႔ကိုဒုတိယအဆင္႔သုိ႔ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္ေၾကာင္းဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈ

ဗဟိုဌာနမွယေန႔(12)ရက္တြင္ထုတ္ၿပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။:သတိေပးခ်က္(Alert)၊နုိင္ငံတကာ တြင္COVID-19ကူးစက္မႈအႏၱရာယ္ရိွေနေသးေၾကာင္းသတိေပးထားၿပီး၊နိုင္ငံရပ္ၿခားသို႔ခရီးသြားသည္႔အခါCOVID-19ကာကြယ္ေဆးအၿပီးသတ္ထိုးၿခင္းကဲ႔သို႔ေသာပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအကာအကြယ္အစီအမံမ်ားၿပ ုလုပ္ရန္၊တစ္ကိုယ္ရည္က်န္းမာေရးထိန္းသိမ္းရန္ၿပည္သူမ်ားအားတိုက္တြန္းထားသည္။


လက္ရိွကမာၻလံုးဆိုင္ရာCOVID-19ကပ္ေရာဂါသည္ၿပန္႔ပြားေနၿပီးစမ္းသပ္မႈအေရအတြက္ေလွ်ာ႔ခ်မႈေၾကာင္႔နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ၿဖစ္ပြားမႈအေရအတြက္ကိုေလွ်ာ႔တြက္နိုင္သည္ဟုကြပ္ကဲမႈဌာနမွေၿပာၾကားခဲ႔သည္၊ပိုမိုၿပင္းထန္ေသာကူးစက္မႈရိွေသာ BA.5 မ်ိဳးကြဲသည္ကမာၻေပၚတြင္ပင္မ

အမ်ိဳးအစားၿဖစ္ေနဆဲၿဖစ္ၿပီးမ်ိဳးကြဲအသစ္မ်ားဆက္လက္ထြက္ေပၚလာသည္၊ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကပ္ေရာဂါCOVID-19သည္ဆက္လက္တည္ရိွေနဦးမည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။သို႔ေသာ္လည္း လက္ရိွသုေတသနၿပ ုခ်က္မ်ားအရတိုးၿမွင္႔ကာကြယ္ေဆးသည္BA.5မ်ိဳးကြဲကိုကာကြယ္နုိင္ဆဲ 

ၿဖစ္ၿပီး၎သည္ေဆးရံုတက္ၿခင္း၊ၿပင္းထန္ဖ်ားနာၿခင္းနွင္႔ေသဆံုးၿခင္းတို႔ကိုကာကြယ္ရန္ထိ

ေရာက္ေသာနည္းလမ္းၿဖစ္ၿပီးက်န္းမာေရးအႏၱရာယ္အေပၚသက္ေရာက္မႈမွာအေတာ္ေလးေပါ႔ပါးပါသည္၊ၿပည္သူမ်ား၏ကာကြယ္ေဆးထိုးနွံမႈနႈန္းတိုးလာသည္႔အၿပင္COVID-19ခရီးသြားကပ္ေရာဂါ၏အၾကံၿပ ုခ်က္အဆင္႔ကို(နုိင္ငံမခြဲၿခားဘဲ)ဒုတိယအဆင္႔သို႔က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ေလွ်ာ႔ခ်လိုက္သည္:သတိေပးခ်က္(Alert)၊ၿပည္သူမ်ားအားနိုင္ငံမွထြက္ခြာမည္႔ရက္မတိုင္မီ14ရက္

အလိုတြင္ကာကြယ္ေဆးအၿပည္႔အဝထိုးၿပီးတစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္မႈကိုအားေကာင္းေစသင္႔

ေၾကာင္းအၾကံၿပ ုထားသည္။


ခရီးသြားလာေရးကူးစက္ေရာဂါအၾကံ ုၿပ ုခ်က္အဆင္႔ကိုတည္ေထာင္ရၿခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာနုိင္ငံရပ္ၿခားသုိ႔မသြားမီသြားေရာက္မည္႔နုိင္ငံ၏ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔ပုဂၢိဳလ္ေရးကာကြယ္မႈမ်ားၾကိ ုတင္ၿပင္ဆင္မႈမ်ားၿပ ုလုပ္ရန္ၿပည္သူမ်ားအတြက္ရည္ညႊန္းကိုးကားရန္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈဌာနမွရွင္းၿပခဲ႔သည္။လက္ရိွတြင္ကမာၻတစ္ဝွမ္းရိွနုိင္ငံမ်ားသည္၎တို႔၏နယ္နမိတ္မ်ားကို

ၿဖည္းၿဖည္းခ်င္းဖြင္႔လာၾကၿပီးၿပည္တြင္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုေလွ်ာ႔ေပါ႔

ေပးသည္႔အၿပင္ခရီးစဥ္မ်ားအၾကားနီးကပ္စြာအၿပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံ/ေဒသမ်ားအၾကားကူးစက္နုိင္ေၿခသိသိသာသာကြာၿခားမႈမရိွပါ။တစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားတြင္ကာကြယ္ေဆးအၿပည္႔အစံုထိုးၿခင္း၊လက္သန္႔စင္ၿခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းက်င္႔ဝတ္နွင္႔မတ္စ္ခ္ မ်ားတပ္ဆင္ၿခင္းစသည္႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔လူစုလူေဝးရိွေသာ

ေနရာမ်ား(သို႔)ေရာဂါပိုးကူးစက္နုိင္ေၿခၿမင္႔မားေသာေနရာမ်ားကိုဝင္ထြက္ၿခင္းေရွာင္ၾကဥ္ပါ၊

ေရာဂါပိုးကူးစက္မႈနွင္႔ၿပင္းထန္ေသာဖ်ားနာမႈအႏၱရာယ္ကိုေရွာင္ရွားရန္အေရးၾကီးေသာ႔ခ်က္ၿဖစ္သည္။


နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားတည္ၿငိမ္စြာဖြင္႔ၿခင္းၿဖင္႔ၿပည္သူမ်ားပံုမွန္ဘဝသို႔တၿဖည္းၿဖည္းၿပန္လည္ေရာက္ရိွမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈဌာနမွထပ္မံေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္၊ၿပည္ပမသြားမီခရီးသြားေဆးကုခန္းနွင္႔တုိင္ပင္ပါ၊ထိုင္ဝမ္သို႔မေရာက္ရိွမီ14ရက္အလိုတြင္သင္႔တြင္ဖ်ားနာၿခင္း၊ဝမ္းေလွ်ာၿခင္း၊အေရၿပားေပၚတြင္အဖုအပိမ္႔အနီကြက္ထၿခင္း၊ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းစသည္ၿဖင္႔သံသယရိွနုိင္ေသာကူးစက္ေရာဂါလကၡဏာၿဖစ္ပါကၿပည္ဝင္သည္႔အခါသင္႔ေလ်ာ္ေသာအကဲၿဖတ္မႈနွင္႔ေစာင္႔ေရွာက္မႈကိုခ်က္ခ်င္းရယူရန္ေရာဂါစီမံခန္႔ခြဲမႈဝန္ထမ္းကိုကိုယ္တိုင္စတင္အေၾကာင္းၾကားပါ။ၿပည္ဝင္ၿပီး ေနာက္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေသခ်ာလုိက္နာပါ၊မိမိကိုယ္တိုင္ကူးစက္

ေရာဂါကာကြယ္ေရးကာလအတြင္းသက္ဆိုင္ရာ COVID-19ကပ္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားတြင္ေဖာ္ၿပထားသည္႔လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာသင္႔သည္၊နုိင္ငံသို႔ၿပန္

လာၿပီးေနာက္ေနမေကာင္းပါကတတ္နုိင္သမွ်အၿမန္ဆံုးေဆးကုသမႈခံယူပါ၊ဆရာဝန္၏ေရာဂါ

ရွာေဖြရာတြင္လြယ္ကူေစရန္ေဆးကုသမႈခံယူသည္႔အခါမၾကာေသးမီကခရီးသြားရာဇဝင္ကို

ဆရာဝန္အားကိုယ္တိုင္စတင္အသိေပးပါ။