အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔အလယ္တန္းေက်ာင္းစသည္႔ေက်ာင္းတိုင္း၏စာေမးပြဲအခ်ိန္ဇယားအရ၊သင္တန္း မ်ားကို5/2မွၿပန္လည္စတင္မည္ၿဖစ္ၿပီးပညာေရးဌာနမွအေဝးသင္ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကိုဆက္ လက္အားေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။ (C/5-3)

ပညာေရးဌာနမွအေဝးသင္ေလ႔က်င္႔မႈမ်ားကိုဆက္လက္အားေပးသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။