အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔အလယ္တန္းအထက္တန္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား10/5မွစ၍ေက်ာင္းၿပင္ပသင္ ၾကားမႈဖြင္႔လွစ္မည္။ (C/10-2)

1.ဖြင္႔လွစ္မႈစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား:ေက်ာင္းသားမ်ားကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီး14ရက္ေနာက္ပိုင္းက်င္းပ နိုင္သည္။
2.သေဘာတူညီမႈရယူပါ:
(1)ေက်ာင္းကမိဘအစည္းအေဝး၊ဆရာအစည္းအေဝး၊စာသင္နွစ္အတြက္ဆရာမ်ားအားအစည္း အေဝးမ်ားဖိတ္ၾကား၍အစည္းအေဝးက်င္းပပါ။
(2)မထြက္ခြာမီၾကိ ုတင္နီွးေနွာဖလွယ္ပါ၊ခရီးစဥ္တြင္ဂရုၿပ ုသင္႔ေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားနွင္႔ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္အစီအမံမ်ားကိုအၿပည္႔အဝရွင္းၿပပါ။
3.ပါဝင္သူမ်ား:
(1)ေက်ာင္းသားမ်ားယာဥ္စီစဥ္မႈတြင္အတန္းတူ၊ယာဥ္တူစီစဥ္ပါ၊ခရီးယာဥ္တစ္ေလွ်ာက္မတ္စ္ခ္တပ္ပါ၊ေန႔စဥ္ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းစစ္ေဆးပါ၊ကားေပၚမတက္မီလက္ကိုအရက္ပ်ံၿဖင္႔ပိုးသတ္ပါ။
(2)ယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ားစသည္႔ဆက္စပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈထုတ္ၿပန္ခ်က္တင္ၿပရန္လိုသည္။
(3)အစားအစာ၊တည္းခိုခန္း:
(a)အေၿခခံမူအရလူတစ္ဦးလွ်င္တစ္နပ္စာ၊စားေသာက္ဆုိင္စားသံုးမႈအစီအစဥ္ကိုဗဟုိကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈဌာနေၾကညာခ်က္နွင္႔အညီကိုင္တြယ္ပါ။
(b)မူအရတစ္ရက္အသြားအၿပန္ခရီးကိုဦးစားေပးပါ၊သေဘာတူညီမႈရရိွၿပီးေနာက္တည္းခိုရန္ေနရာလိုအပ္ပါကကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားနွင္႔ၿပည္႔စံုေသာဟိုတယ္မ်ားကိုဦးစားေပး၍ မတည္းခိုမီပိုးသတ္ပါ။မူအရကားတူ၊အိပ္ခန္းတူ၊တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ကိုတစ္ဦးအိပ္ရန္ၿဖစ္သည္။