အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရပ္ရြာေကာလိပ္/သက္ၾကီးရြယ္အိုစင္တာ/သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားေက်ာင္းဖြင္႔ပြဲလမ္းညႊန္မ်ား

110 ခုနွစ္ 9 လ 1 ရက္မွစတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္
1. ရပ္ရြာေကာလိပ္:ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးေသာပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား(သို႔)ရပ္ရြာ ေကာလိပ္၌14ရက္ပထမအၾကိမ္ကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ားသည္ဦးဆံုးအၾကိမ္ ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားမေပးမီ3ရက္အတြင္းအၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(သို႔) PCRအနုတ္လကၡဏာလက္ မွတ္ကိုေပးၿပီး 3-7ရက္တိုင္းအၿမန္စစ္ေဆးမႈမွန္မွန္လုပ္ရမည္။ 
2. သက္ၾကီးရြယ္အိုစင္တာ、သက္ၾကီးရြယ္အိုေက်ာင္းမ်ား:ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားနွင္႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကာကြယ္ေဆးမထိုးရေသးသူမ်ား (သို႔) ပထမအၾကိမ္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးၿပီး14ရက္မၿပည္႔ေသးသူမ်ား၊ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုဦးစြာမေပးအပ္မီ(သုိ႔) လက္ခံၿခင္း မၿပ ုမီ3ရက္အတြင္းအၿမန္စစ္ေဆးၿခင္း(သုိ႔)PCRအနုတ္လကၡဏာလက္မွတ္ေပးသင္႔ သည္။ 
3.စာသင္ခန္းဧရိယာသည္သတ္မွတ္ထားေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုနုတ္ၿပီး 2.25မီတာ အရလူဦးေရကိုတြက္ပါ။ 
4.အြန္လိုင္းသင္ၾကားၿခင္း၏နိယာမကိုအေၿခခံ၍အြန္လုိင္းနွင္႔ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာသင္ၾကားမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလက္ခံက်င္႔သံုးၿခင္း;မတ္စ္ခ္မတပ္နို္င္ေသာကိုယ္ကာယအတန္းမ်ားကိုသင္ တန္းအေၾကာင္းအရာနွင္႔သင္ၾကားမႈနည္းလမ္းမ်ားေၿပာင္းလဲသင္႔သည္။
5.ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနခြဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္း
6.သင္တန္းသားမ်ားဝင္ထြက္နုိင္မည္႔လမ္းေၾကာင္းမ်ားစီစဥ္ပါ၊အမ်ားသံုးေနရာ၊အမ်ားသံုး ဓါတ္ေလွကား၊အိမ္သာ၊အနားယူရန္ေနရာမ်ားစသည္တို႔အားသန္႔ရွင္းပိုးသတ္ပါ။