အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

6-12အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးစတင္ထိုးေတာ႔မည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြဲဖက္ေဆးရံုသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ၿဖစ္ေပၚနိုင္သည္႔မသက္မသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရန္ကေလးမ်ားအတြက္ၿပင္ပလူနာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ (C/5-4)

6-12အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ကာကြယ္ေဆးစတင္ထိုးေတာ႔မည္၊ထိုင္ေပၿမိ ု႔တြဲဖက္ေဆးရံုသည္ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ၿဖစ္ေပၚနိုင္သည္႔မသက္မသာေရာဂါလကၡဏာမ်ားကိုကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းရန္ကေလးမ်ားအတြက္ၿပင္ပလူနာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။