အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေက်ာင္းဝန္းကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား


1.  အတန္းတြင္ဆရာနွင္႔ေက်ာင္းသား1ဦးေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရိွၿခင္း:အတန္းသည္ကာယ သင္တန္းကို14ရက္ရပ္ဆိုင္းလိမ္႔မည္။ 
2.  ေက်ာင္းတြင္ဆရာနွင္႔ေက်ာင္းသား2ဦးအထက္ေရာဂါရွာေဖြေတြ႔ရိွၿခင္း:ေက်ာင္းသည္ ကာယသင္တန္းကို14ရက္ရပ္ဆိုင္းလိမ္႔မည္။
3.  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတစ္ခုစီရိွေက်ာင္းမ်ား၏1/3ပိတ္ထားၿခင္း:အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသရိွ ေက်ာင္းေတြမွာအေၿခခံအားၿဖင္႔အတန္းပိတ္ထားသည္။

**က်န္းမာေရးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားကပ္ေရာဂါအေၿခအေနကိုစံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္၊ အတည္ၿပ ုလူနာနွင္႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံသူမ်ားအတြက္အိမ္တြင္းကြာရန္တင္းသတိေပးခ်က္ကိုထုတ္ၿပန္လိမ္႔မည္၊ထို႔ၿပင္ကပ္ေရာဂါအေၿခအေနအားစံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ဆုိင္းငံ႔ကာလနွင္႔သက္ဆုိင္ေသာအမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာပါၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင္႔အညီအိမ္တြင္းကြာရန္တင္း ခြဲၿခားသတ္မွတ္ၿခင္းကိုက်န္းမာေရးဌာနကဆံုးၿဖတ္လိမ္႔မည္။