အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

မွန္ကန္ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသန္႔ရွင္းေရးအတူတကြလုပ္ရမည္- ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း (4-9)

မွန္ကန္ေသာကပ္ေရာဂါကာကြယ္ရန္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသန္႔ရွင္းေရးအတူတကြလုပ္ရမည္- ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုဗားရွင္း

ပံုေဖာ္ၿပခ်က္:
 

  • ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေလ႔အထမ်ားကိုမွန္ကန္ပါေစ
  • မ်က္နွာဖံုးကိုမွန္ကန္စြာဝတ္ဆင္ပါ
  • နွာေခါင္းထိပ္မွေမးေစ႔ကိုလံုးဝဖံုးအုပ္ရန္၊ မ်က္နွာဖံုးနွင္႔မ်က္နွာထိမိေစရန္ မ်က္နွာဖံုးကိုေၿဖး ေၿဖးဖိေပးပါ
  • ေရာဂါပိုးမ်ားမလာရန္ လက္မ်ားကိုစနစ္တက်ေဆးေၾကာပါ
  • လက္ဖဝါး၊လက္ဖမိုး၊လက္ဆစ္မ်ားနွင္႔လက္ေကာက္ဝတ္မ်ားကိုအေသအခ်ာေဆးေၾကာပါ
  • ပတ္ဝန္းက်င္ပိုးသန္႔စင္ေစရန္ အေရာင္ခၽြတ္ေဆးၿဖင္႔ေဆးေၾကာပါ
    အေရာင္ခၽြတ္ေဆး 1:100 ေရနွင္႔ ေရာေနွာ၍ ပိုးသန္႔စင္ေဆးအတြက္အသံုးၿပ ုနိုင္သည္