အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2021-2022နွစ္ကုန္ပိုင္း/နွစ္သစ္ကူးအၾကိ (C/12-1)

တြင္အၾကီးစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားကပ္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းအတြက္ၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈမ်ား 
ကမာၻေပၚရိွ Omicron မ်ိဳးေၿပာင္းမ်ိဳးကြဲအသစ္၏ၿခိမ္းေၿခာက္မႈကိုတံု႔ၿပန္ရန္၊တင္းက်ပ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကိုထိန္းသိမ္းထားၿပီးဥပေဒစည္းကမ္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကိုတင္းက်ပ္ထားသည္။

1.စီစဥ္သည္႔ဌာနသည္ကြပ္ကဲမႈဗဟို၏ဒုတိယအဆင္႔သတိေပးေၾကညာခ်က္ကိုလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္၊ေဒသႏၱရအစိုးရ၏အၾကီးစားလႈပ္ရွားမႈမ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ား:
(1) စီစဥ္သည္႔ဌာနသည္ပြဲက်င္းပမည္႔ေနရာ၌လက္သန္႔ေဆးရည္လံုေလာက္စြာေပးေဆာင္ ရန္၊အမ်ားသံုးအိမ္သာပိုးသတ္ၿခင္းအၾကိမ္ေရကိုတိုးၿမွင္႔ကာေဆးဘက္ဆိုင္ရာအေရးေပၚအစီအမံမ်ားခ်မွတ္သင္႔သည္။
(2)သတ္မွတ္ထားေသာအေရာင္းဧရိယာမ်ားမွလြဲ၍အစားအေသာက္ေရာင္းခ်သည္႔ေနရာကိုခြင္႔မၿပ ုပါ။
(3)အိမ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုထိုင္ခံုမပါဘဲလက္မွတ္ေရာင္းခ်ၿခင္းမၿပ ုရ၊ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ပံုေသဝင္ေပါက္တစ္ခုစီစဥ္ကာဝင္ေပါက္တြင္အပူခ်ိန္တိုင္း တာၿခင္းနွင္႔လက္ကိုပိုးသတ္ၿခင္းတို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္သည္။

2.လႈပ္ရွားမႈပြဲက်င္းပစဥ္အတြင္းမတ္စ္ခ္ကိုတစ္ေလွ်ာက္လံုးတပ္ထားသင္႔ၿပီးေရၿဖည္႔စြက္ ၿခင္းမွလြဲ၍စားေသာက္ၿခင္းတို႔ကိုခြင္႔မၿပ ုပါ။
(1)အခမ္းအနားမႈးေဖ်ာ္ေၿဖေဟာေၿပာေပးသူမ်ားမွလြဲ၍တရားဝင္ရိုက္ကူးေနစဥ္ (သို႔) ရိုက္ကူးေနစဥ္အတြင္းမတ္စ္ခ္မ်ားတပ္ဆင္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွသည္၊က်န္ဝန္ထမ္းမ်ားနွင္႔ပါဝင္သူမ်ားသည္စားေသာက္ၿခင္းမသင္႔ေတာ္ပါ(ေရၿဖည္႔စြက္ၿခင္းမွလြဲ၍)၊ဓါတ္ပံုရိုက္ၿခင္း စသည္တို႔ၿခြင္းခ်က္အေနနဲ႔မတ္စ္ခ္တပ္ၿခင္းမွကင္းလြတ္ခြင္႔ရိွသည္။ 
(2)စီစဥ္သည္႔ဌာနသည္ေဒသႏၱရအစိုးရ၏ခြင္႔ၿပ ုခ်က္ၿဖင္႔မတ္စ္ခ္ခၽြတ္၍စားေသာက္ရန္သီးသန္႔ေနရာၿပင္ဆင္နုိင္သည္၊အဆိုပါဧရိယာသည္ဆက္သြယ္မႈစနစ္ကိုအေကာင္အထည္ ေဖာ္ပါ၊ဝင္ေပါက္တြင္အပူခ်ိန္တိုင္းတာၿခင္းနွင္႔လက္ကိုပိုးသတ္ၿခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ပါ၊ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းစားေသာက္ၿခင္းမၿပ ုရ၊အၿမည္းစားၿခင္းမဖြင္႔ေပးပါ။ 
(3)အထက္ေဖာ္ၿပပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုေဖာက္ဖ်က္၍ဝန္ထမ္းမ်ားအားၿဖားေယာင္း ေသြးေဆာင္ၿပီးနားေထာင္ရန္ၿငင္းဆိုသူမ်ားအားကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးနွင္႔ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးဥပေဒနွင္႔အညီေဒသႏၱရအစိုးရမွအေရးယူၿခင္းခံရမည္။

3.အိမ္တြင္ေရာဂါမကူးေအာင္သီးၿခားေနေစၿခင္း၊အိမ္တြင္သီးၿခားခြဲထားၿခင္း၊(အားေကာင္း ေစၿခင္း)ကိုယ္ပိုင္က်န္းမာေရးစီမံခန္႔ခြဲသူနွင္႔ဖ်ားနာၿခင္း၊အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား၊ဝမ္းေလွ်ာၿခင္း၊အန႔ံအရသာပံုမွန္မဟုတ္ၿခင္းစသည္႔သံသယလကၡဏာမ်ားရိွသူမ်ား(ေဖ်ာ္ေၿဖတင္ဆက္သူမ်ားနွင္႔ပြဲက်င္းပေရးဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္)နွင္႔ဆက္စပ္လႈပ္ ရွားမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ခြင္႔မရိွပါ။ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုၿပင္းၿပင္းထန္ထန္အေရးယူမည္ ၿဖစ္သည္။ 

4.ကြပ္ကဲမႈဗဟိုသည္ၿပည္တြင္းၿပည္ပကပ္ေရာဂါအေၿခအေနနွင္႔လက္ေတြ႔အေကာင္ အထည္ေဖာ္မႈအေၿခအေနမ်ားအလိုက္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုအခ်ိန္ နွင္႔တစ္ေၿပးညီၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားမည္ၿဖစ္ပါသည္။