အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဗဟုိကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ အေဆာက္အဦးသည္ၾသဂုတ္လ6ရက္မွစ၍ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအမံမ်ားခိုင္မာဖို႔မ်က္နွာဖံုးမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ၿပန္လည္စတင္သည္။ (8-1)

ဗဟိုကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးစင္တာမွ အဓိကက်ေသာအေဆာက္အဦး8ခုသုိ႔ဝင္ထြက္ သည္႔အခါမ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ဆင္ရန္ ၾသဂုတ္လ8ရက္တြင္ေၾကၿငာသည္၊ အစိုးရလုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားနွင္႔ၿပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းေစရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ အေဆာက္အဦးကိုၾသဂုတ္လ6ရက္မွစ၍ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအမံမ်ားခိုင္မာဖို႔မ်က္နွာဖံုးမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ၿပန္လည္စတင္သည္။ မဝတ္ဆင္သူမ်ားဝင္ခြင္႔ပိတ္ပင္မည္။
 
    ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရၿပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈစင္တာမွထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ်က္အရ ယခုရက္ပိုင္း ၿပည္ပမွဝင္ေရာက္လာသည္႔ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ထပ္မံကူးစက္ခံရသူတိုးလာသည္၊ ဗဟို ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးဌာနမွ ၾသဂုတ္လ5ရက္ေန႔တြင္ ၿပည္သူမ်ားအားေဆးကုသမႈ ဌာနမ်ား၊အမ်ားၿပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား၊ပညာေရးနွင္႔ေလ႔လာေရးေနရာမ်ား၊ၿပပြဲေနရာမ်ား၊ေဖ်ာ္ေၿဖေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊အၾကီးစားလႈပ္ရွားမႈ စသည္႔ေနရာ 8ေနရာသုိ႔ဝင္ထြက္ပါကမ်က္နွာဖံုးဝတ္္ဆင္ရန္ေၾကၿငာခဲ႔သည္၊အစိုးရလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားနွင္႔ၿပည္သူမ်ား၏က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းေစရန္အတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအေဆာက္ အဦးကို ၾသဂုတ္လ6ရက္မွစ၍ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ တားဆီးေရးအစီအမံမ်ားခိုင္မာဖို႔မ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ဆင္ရန္ၿပန္လည္စတင္သည္။ မဝတ္ဆင္သူမ်ားမဝင္ရပါ၊ေက်းဇူးၿပ ု၍ၿပည္သူမ်ားမ်က္နွာဖံုးဝတ္ဆင္ပါ၊ကိုယ္႔က်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းပါ။
 
    ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရအေဆာက္အဦးသည္ ၾသဂုတ္လ6ရက္မွစ၍ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္ သည္႔အခါ ကပ္ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရးအစီအမံၿဖင္႔ မ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ဆင္ရန္ ၿပန္လည္စတင္သည္။ မဝတ္ဆင္သူမ်ားမဝင္ရပါ၊ ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရၿပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈ စင္တာမွ ထုတ္ၿပန္ေၾကၿငာခ်က္အရ ၿပည္သူမ်ားဝင္ေရာက္သည္႔အခါ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တားဆီးေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင္႔ပူးေပါင္း၍ မ်က္နွာဖံုးမ်ားဝတ္ဆင္ပါ;ေနရာ 8ေနရာသုိ႔ဝင္ထြက္စဥ္ မ်က္နွာဖံုးဝတ္္ဆင္ပါ၊ ကိုယ္႔က်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းရန္ လက္မ်ားကိုမၾကာခဏေဆးပါ။