အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

3လ1ရက္မွစ၍ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားနွင္႔အတည္ၿပ ုလူနာမ်ားနွင္႔အနီးကပ္ထိေတြ႔သူမ်ားအားအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးပံ႔ပိုးမႈကိုရပ္ဆိုင္းမည္ၿဖစ္သည္။ (C/2-3)

ဗဟိုကူးစက္ေရာဂါကြပ္ကဲမႈစင္တာက20ရက္ေန႔တြင္ၿပည္တြင္းၿပည္ပကပ္ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈလမ္းေၾကာင္းနွင္႔ၿပည္တြင္းေဆးဘက္ဆိုင္ရာနွင္႔ၿပည္သူ႔က်န္းမာေရးစြမ္းရည္မ်ားကိုအကဲၿဖတ္ၿပီး

ေနာက္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားနွင္႔အတည္ၿပ ုလူနာနွင္႔အနီးကပ္ထိေတြ႔သူမ်ားအားအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးပံ႔ပိုးမႈ3လ1ရက္မွစ၍ရပ္ဆုိင္းမည္၊ၿပည္သူမ်ားအၿမန္စစ္ေဆးလိုအပ္ပါက(ဥပမာ-ေဆးဆိုင္မ်ား(သုိ႔)စူပါမားကက္မ်ား/အၿမန္စစ္ေဆးလက္လီေရာင္းသည္႔လမ္းေၾကာင္းအသီးသီး)သို႔ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္။


လက္ရိွအၿမန္စစ္ေဆးေပးေဝၿခင္းသည္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားဝင္ေရာက္စဥ္တစ္ေခ်ာင္းထုတ္နုိင္ၿပီးအတည္ၿပ ုလူနာနွင္႔အနီးကပ္ထိေတြ႔သူမ်ားအားအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးတစ္ေခ်ာင္းကိုက်န္းမာေရးဗ်ဴရိုမွပံ႔ပိုးမည္ဟုကြပ္ကဲမႈစင္တာမွရွင္းၿပသည္။ကမာၻလံုးဆုိင္ရာနွင္႔ေဒသႏၱရကပ္ေရာဂါအေၿခအေနမ်ားမၾကာေသးမီကေႏွးေကြးလာမႈကိုထည္႔သြင္းစဥ္းစားၿခင္း၊မိမိကိုယ္ကိုၾကိ ုတင္ကာကြယ္မႈစိစစ္ခ်ိန္ကိုမိမိကိုယ္တိုင္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအၿဖစ္ေၿပာင္းလဲသည္(ဝင္

ေရာက္လာသူမ်ားနွင္႔အတည္ၿပ ုလူနာနွင္႔အနီးကပ္ထိေတြ႔သူမ်ားအပါအဝင္)ေရာဂါလကၡဏာ

မ်ားေပၚသည္႔အခါအၿမန္စစ္ေဆးအသံုးၿပ ု၍မိမိကိုယ္ကိုကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္သည္႔ေနရာ

တြင္အနားယူပါ;နုိင္ငံတြင္းဝင္ေရာက္သည္႔အခါေရာဂါလကၡဏာရိွသူမ်ားေလဆိပ္၊ဆိပ္ကမ္းရိွကြာရန္တင္းဝန္ထမ္းမ်ားထံဆက္သြယ္၍လုိအပ္ပါကစမ္းသပ္စစ္ေဆးမည္၊ေရာဂါလကၡဏာမၿပသူသည္မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္သည္႔ေနရာသုိ႔ၿပန္၍7ရက္ၾကာကိုယ္႔ကိုယ္ကိုကာကြယ္ပါ;လက္ရိွအိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးကိုၿပည္တြင္းတြင္က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ေရာင္းခ်ေနၿပီးအမ်ားၿပည္သူမ်ားဝယ္ယူရန္အဆင္ေၿပပါသည္၊အထက္ေဖာ္ၿပပါအကဲၿဖတ္ခ်က္မ်ားကိုအေၿခခံ၍3လ1ရက္ေန႔မွစ၍ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားနွင္႔အတည္ၿပ ုလူနာနွင္႔အနီးကပ္ထိေတြ႔သူမ်ားအားၿပည္သူ႔ရန္ပံုေငြၿဖင္႔အိမ္သံုးအၿမန္စစ္ေဆးေထာက္ပံ႔ေပးၿခင္းကိုရပ္တန္႔ပါမည္၊၎တို႔အနက္ဝင္ေရာက္သူမ်ား

သည္ထိုင္ဝမ္သုိ႔ေလယာဥ္ဆုိက္ေရာက္ခ်ိန္သတ္မွတ္ထားေသာဇယားအတိုင္းၿဖစ္သည္၊အ

တည္ၿပ ုလူနာနွင္႔အနီးကပ္ထိေတြ႔သူမ်ားသည္အတည္ၿပ ုလူနာကြာရန္တင္းစတင္သည္႔ေန႔အတိုင္းအက်ံဳးဝင္မည္ၿဖစ္သည္။


ၿပည္တြင္းCOVID-19ပ်ံ႔နွံ႔မႈေနွးေကြးေနေသာ္လည္းရပ္ရြာတြင္းဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္နုိင္ေၿခရိွေနေသးေၾကာင္းနွင္႔အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ပ်ံ႔နွ႔ံမႈရာသီတြင္ရိွေနဆဲၿဖစ္ေၾကာင္းကြပ္ကဲမႈစင္တာကထုတ္ၿပန္သည္၊ၿပည္သူမ်ားအေနၿဖင္႔သက္ဆိုင္ရာကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္

ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားလုိက္နာရန္၊တစ္ကိုယ္ရည္ကပ္ေရာဂါကာကြယ္ေရးအေလ႔အထေကာင္းမ်ားဆက္ထိန္းပါ၊လက္သန္႔ရွင္းေရးနွင္႔ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္းက်င္႔ဝတ္ကဲ႔သို႔ေသာတစ္ကိုယ္ရည္ကာကြယ္ေရးအစီအမံမ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ကာမိမိနွင္႔အဖြဲ႔လိုက္ကိုယ္ခံအားၿမွင္႔တင္ရန္၊မိမိနွင္႔အၿခားသူမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ COVID-19ကာကြယ္ေဆးတက္ၾကြစြာထိုးနွံၾကရန္ၿပည္သူမ်ားအားဖိတ္ေခၚပါသည္။