အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔၌ 8-10လထိအိမ္ၿခံေၿမငွားရမ္းခမ်ားေလွ်ာ႔ခ်ထားသည္

I. ငွားရမ္းခေလွ်ာ႔ၿခင္း :
လုပ္ငန္းသံုးအတြက္အိမ္ငွားခ 50%ေလွ်ာ႔ခ်သည္။ 
လူေနအိမ္သံုးအတြက္အိမ္ငွားခ 20%ေလွ်ာ႔ေပးသည္။
II. ငွားရမ္းခ:ပိတ္ရက္မ်ားနွင္႔ဧရိယာအေရအတြက္အေပၚမူတည္ၿပီးငွားရမ္းခအခမဲ႔။
III. တိုးခ်ဲ႔ငွားရမ္းခ:
1. ဗဟိုအစိုးရရဲ႔အခက္ခဲေၿဖေလွ်ာ႔မႈ(သို႔)လုပ္ငန္း15%က်ဆင္းသြားသူမ်ားသည္၎တို႔၏ ေငြေပးေခ်မႈကို12လအထိဆိုင္းငံ႔နုိင္သည္။
2. ROT နွင္႔ OT ၿမွင္႔တင္ေရးစာခ်ဳပ္သက္တမ္းကိုအေၿခအေနအရသက္တမ္းတိုးပါ။

အြန္လိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားအတြက္ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရ၏နိုင္ငံသားဝန္ေဆာင္မႈပလက္ ေဖာင္းတြင္ COVID-19 ကယ္ဆယ္ေရးဇုန္သုိ႔သြားပါ:
သင္တန္းလမ္းညႊန္