အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရင္႔တ်န္႔လူမႈဖူလံုေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ 9/9-10/28 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္ မိဘနွင္႔ကေလးအတူစာဖတ္သင္တန္း」(9-2)

ရုပ္ပံုစာအုပ္အတူဖတ္ၿခင္း၊မိဘကေလးလက္မႈပညာ၊မိဘကေလးစည္းခ်က္မွန္လႈပ္ရွားမႈ စသည္႔ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္သင္ခန္းစာမ်ားကို ကေလးနွင္႔အတူလာေရာက္ၾကီးၿပင္းပါ!

အခ်ိန္:109.9/9-10/28, ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း 09:30-11:30
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ အဖြဲ႔ခန္းမ(တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
ဖုန္း:2230-6670#7207

Publish Date

2020-09-08