အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ဝမ္သို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ႔ရန္လာမည္႔ၿပည္မၾကီးမွၿပည္သူမ်ားကိုမၾကာမီဖြင္႔ေတာ႔မည္။ (9-10)

ထုိင္ဝမ္သို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ႔ရန္လာမည္႔ၿပည္မၾကီးမွၿပည္သူမ်ားကိုမၾကာမီဖြင္႔ေတာ႔မယ္ ~


111ခုနွစ္9လ29ရက္(ၾကာသပေတး)မွစ၍ၿပည္မၾကီးမွၿပည္သူမ်ားထုိင္ဝမ္သို႔ေဆြမ်ိဳးေတြ႔ရန္ လာေရာက္လည္ပတ္ၿခင္းနွင္႔အသုဘအခမ္းအနားမ်ား(ရုပ္ၾကြင္းနွင္႔ၿပာမ်ားကိုၿပန္လည္ေပးအပ္ၿခင္း၊တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာလည္ပတ္မႈမ်ား၊အၿပင္းဖ်ား(ဒဏ္ရာရရိွ)ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသြားေရာက္ၿခင္း၊ၿပည္သူ႔ဥပေဒအရေပးေခ်းမႈမ်ားလက္ခံၿခင္းနွင္႔အေမြဆက္ခံမႈ)ေလွ်ာက္လြႊာမ်ားစတင္လက္ခံမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေၾကၿငာခဲ႔သည္၊ဖြင္႔ခါစတြင္လူအ မ်ားအၿပားရိွလိမ္႔မည္ဟုေမွ်ာ္လင္႔ရသည္။ေစာင္႔ဆုိင္းခ်ိန္ကိုေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ေအာက္ပါတို႔ကိုသတိၿပ ုပါ။:

ㄧ、(109ခုနွစ္1လ22ရက္)ကပ္ေရာဂါမၿဖစ္မီဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသူမ်ား

သည္အတည္ၿပ ုလက္မွတ္မ်ားကိုဤဌာနဖြင္႔သည္႔ေန႔မွစ၍အသီးသီးထုတ္ေပးသြားမည္ၿဖစ္ သည္၊ထိုအခ်ိန္ေလွ်ာက္လႊာေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမက္ေဆ႔ခ်္ရရိွၿပီးေနာက္မူရင္းေၿပစာနွင္႔နုိင္ငံ သားမွတ္ပံုတင္ကတ္((သို႔)ေနထိုင္ခြင္႔မူရင္း)ယူေဆာင္၍ေကာင္တာ35သို႔လာေရာက္၍အတည္ၿပ ုလက္မွတ္ထုတ္ယူပါ;စာတိုက္မွပို႔သူဆက္လက္ပို႔မည္။ထို႔အၿပင္ေလွ်ာက္ထားသူသည္ထုိင္ဝမ္သုိ႔လာရန္မလိုအပ္ပါကဖြင္႔လွစ္သည္႔ေန႔မတိုင္မီမူရင္းေၿပစာနွင္႔မွတ္ပံုတင္မူရင္းၿဖင္႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတြင္ၿပန္အမ္းေငြကိုေလွ်ာက္ထားပါ(ကဒ္ထုတ္ေပးၿပီးေနာက္ၿပန္အမ္းေငြအတြက္ေလွ်ာက္ထား၍မရပါ)။

二、အမႈတြဲသစ္မတင္သြင္းမီေက်းဇူးၿပ ု၍ေလွ်ာက္လႊာပံုစံကိုၿဖည္႔ၿပီးလက္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအရိွန္ၿမွင္႔ရန္အတြက္လုိအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုၿပင္ဆင္ပါ၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံလာေရာက္

လည္ပတ္ရန္ေလွ်ာက္လႊာ၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7244/7250/7257/%E5%81%9C%E7%95%99/75353/

三、ေစာင္႔ဆုိင္းခ်ိန္သက္သာေစရန္အတြက္ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတစ္ခုစီတြင္ေစာင္႔ဆုိင္းေနသူအေရအတြက္ကိုစစ္ေဆးရန္ေအာက္ပါဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုအသံုးၿပ ုနုိင္သည္၊ဝက္ဘ္ဆိုဒ္: https://www.immigration.gov.tw/6614/147702

四、109ခုနွစ္5လ5ရက္မွစ၍ၿပည္္မၾကီးမွေဆြမ်ိဳးအားၿဖင္႔ေတာ္စပ္(ဥပမာ-ခဲအို၊ဦးေလးစသည္ၿဖင္႔)ထိုင္ဝမ္ရိွေဆြမ်ိဳးမ်ားထံလာရန္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္「3နွစ္အတြင္းဖြင္႔ထား」အတည္ၿပ ုထားေသာေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈကိုပူးတြဲတင္ၿပရန္လိုအပ္သည္၊အခ်ည္းနွီးမေၿပးမိေစရန္ေက်းဇူးၿပ ု၍ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကိုသတိၿပ ုပါ။:https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7244/7250/7257/%E5%81%9C%E7%95%99/75353/

五、ၿပည္မၾကီးမွေဆြမ်ိဳးမ်ားထိုင္ဝမ္သို႔လာရန္အေရးတၾကီးမလိုအပ္ပါကအစားထိုးေလွ်ာက္ ထားသူသည္ေစာင္႔ဆုိင္းခ်ိန္သက္သာေစရန္ဖြင္႔လွစ္သည္႔ကနဦးကာလလူစုလူေဝးအထြတ္အထိပ္ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္အၾကံၿပ ုအပ္ပါသည္။

六、ေလွ်ာက္ထားရန္လူနည္းေသာအဂၤါမွေသာၾကာေန႔ထိနံနက္8နာရီမွ10နာရီၾကားအခ်ိန္ကိုအသံုးခ်ရန္အၾကံၿပ ုပါသည္။ထို႔အၿပင္ေန႔လည္11:30မွ13:30ထိေကာင္တာဝန္ထမ္းမ်ားကအလွည္႔က်စားေသာက္ၾက၍လက္ခံေကာင္တာတြင္အေရအတြက္နည္းေနသၿဖင္႔ခြင္႔လႊတ္ပါ။ 

သတင္းအရင္းအၿမစ္:လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိုင္ေပၿမိ ု႔ဝန္ေဆာင္မႈဌာန

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-10-04