အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ9/19 (စေနေန႔) က်င္းပသည္႔「ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္-ဗီယက္နမ္ေဆာင္းဦး ရာသီပြဲေတာ္ အေတြ႔အၾကံ ုလႈပ္ရွားမႈ」(8-12)

ဗီယက္နမ္ေဆာင္းဦးရာသီပြဲေတာ္လႈပ္ရွားမႈကိုတက္ေရာက္ဖို႔အားလံုးကိုဖိတ္တယ္ေနာ္!

အခ်ိန္:109.9/19(စေနေန႔)14:00-17:00
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ (တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
ဖုန္း:(02)2558-0133 လုိင္းခြဲ 17

Publish Date

2020-08-25