အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထုိင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမွ 3/6 (စေန ေန႔)က်င္းပသည္႔「အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏စြမ္းအားထြန္းလင္း,ကၽြန္ုပ္သည္သခင္ၿဖစ္သည္!~ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔အခမ္းအနားလႈပ္ရွားမႈမ်ား」(2-6)

သင္ၾကားပို႔ခ်သူရွဲ႔မာလိကိုဖိတ္ၾကားမွ်ေဝေစၿပီး ေပ်ာ္စရာလႈပ္ရွားမႈမ်ားဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သည္!
 
အခ်ိန္:110.3/6(စေန)13:30-17:00
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္အမ်ိဳးသမီးမိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ(ထိုင္ေပ
ၿမိ ု႔၊တထံုခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
ဖုန္း:(02)2558-0133 လိုင္းခြဲ 13

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-17