အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အလုပ္သမားဝန္ၾကီးဌာန၏လုပ္သားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ကၽြမ္းက်င္မႈစိစစ္ေရးစင္တာသည္111ခုနွစ္4လ26ရက္မွ5လ5ရက္ထိ 「111ခုနွစ္အတြက္ဒုတိယအၾကိမ္အမ်ိဳးသား နည္းပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္မႈစိစစ္ေရးေလွ်ာက္လႊာ」ကိုလက္ခံခဲ႔သည္။ (4-14)

一、 ၿပည္သူ႔ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင္႔ကိုၿမွင္႔တင္ရန္အတြက္အလုပ္သမား ဝန္ၾကီးဌာန၏အလုပ္သမားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးေအဂ်င္စီ၏ကၽြမ္းက်င္မႈစိစစ္ေရးဗဟိုဌာနသည္အမ်ိဳးသားနည္းပညာရွင္ကၽြမ္းက်င္မႈစီစစ္ၿခင္း၏ဒုတိယအၾကိမ္ကို111ခုနွစ္တြင္ၿပ ုလုပ္ခဲ႔ပါ သည္။အမ်ိဳးသားအသိအမွတ္ၿပ ုလက္မွတ္လမ္းညႊန္ကို111ခုနွစ္4လ19မွစ၍111ခုနွစ္5လ 5ရက္ထိေရာင္းခ်ေပးသြားမည္၊စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ခၽြမ္ၾကား၊လိုင္းအယ္ဖူနွင္႔OKစတိုးဆုိင္မ်ားတြင္ဝယ္ယူရရိွနိုင္သည္၊စာရင္းေပးသြင္းရမည္႔ကာလမွာ4လ26ရက္မွ5လ5ရက္(ခၽြမ္ၾကားမွေရာင္းခ်ေသာအရည္အခ်င္းစစ္လက္ကမ္းစာေစာင္အမ်ိဳးအစားနွစ္မ်ိဳးရိွၿပီး၊အၿဖ ူေရာင္အထုပ္သည္အမ်ိဳးသားအရည္အခ်င္းစစ္အတြက္ၿဖစ္ၿပီး၊အညိုေရာင္အထုပ္သည္ခ်က္ၿခင္းအကဲၿဖတ္ နွင္႔အရည္အခ်င္းစစ္ေအာင္လက္မွတ္အတြက္ၿဖစ္သည္၊ဝယ္ယူစဥ္အထူးဂရုၿပ ုပါ)။အဖြဲ႔စာရင္းသြင္းၿခင္းမွလြဲ၍ၿပည္မၾကီးဘြဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ား(ၿပည္မၾကီးပညာသင္ေက်ာင္းသား)၊ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံလည္ပတ္ၿခင္းေက်ာင္းသားနွင္႔အေထြေထြလက္စြဲလွ်ပ္စစ္ဂေဟေဆာ္၊အာဂြန္တန္စတန္ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းဂေဟေဆာ္၊တစ္ပိုင္းအလိုအေလ်ာက္ဂေဟေဆာ္စသည္႔အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳး စစ္ေဆးေရးကန္႔သတ္ခ်က္စာေပးပို႔မွတ္ပံုတင္ၿခင္းအၿပင္က်န္အလုပ္အမ်ိဳးအစား၊အဆင္႔ မခြဲၿခားပါကစာေပးပို႔(သုိ႔)အြန္လိုင္းၿဖင္႔စာရင္းသြင္းနိုင္ပါသည္၊ေက်းဇူးၿပ ု၍မွတ္ပံုတင္စာ၊အိမ္တိုင္ရာေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈ(သုိ႔)ပါဆယ္နည္းၿဖင္႔သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းတံဆိပ္ေခါင္းကပ္ေပးပို႔ပါ၊ရက္လြန္ပါကလက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။
二、 ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကိုလက္ခံသည္႔ယူနစ္မွာ 「နည္းပညာေကာလိပ္ဝင္ခြင္႔စာေမးပြဲ ဗဟိုဌာန ေဖာင္ေဒးရွင္း」(ယြင္လင္ခရိုင္၊သိုလွ်ိဳ႔ၿမိ ု႔၊တရႊဲလမ္း၊အပိုင္း3၊အမွတ္123-5)၊မွတ္ပံုတင္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿခင္းအထူးလုိင္း 0800-360800 ။
三、 အဆင္႔ဆင္႔ေရးေၿဖစာေမးပြဲနည္းလမ္းကိုေဖာ္ၿပရန္ရည္ရြယ္ေသာဘာသာရပ္စာေမး ပြဲ(ထိုေန႔တြင္ၿပ ုလုပ္မည္႔နည္းပညာဆိုင္ရာဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေရးေၿဖစာေမးပြဲ၏စာေမးပြဲ မဟုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအပါအဝင္)ကို111ခုနွစ္7လ10ရက္တြင္က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည္၊ ကပ္ေရာဂါကိုတံု႔ၿပန္ရာတြင္သင္႔က်န္းမာေရးအတြက္စိုးရိမ္မႈမ်ားစသည္႔တို႔ရိွပါကစစ္ေဆးရန္ မေလွ်ာက္ထားမီဂရုတစိုက္စဥ္းစားပါ;အၿခားဥပမာမွာ 「နာတာရွည္ေရာဂါေဝဒနာရွင္မ်ား」、「ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား」、「ၿပင္းထန္ေသာရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာနွင္႔စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ မသန္ စြမ္းသူမ်ား」စသည္႔ ၿပင္းထန္ေသာဖ်ားနာမႈ ၿဖစ္နိုင္ေၿခမ်ားေသာအၿခားအုပ္စုမ်ားၿဖစ္သည္၊ ကပ္ ေရာဂါကာလအတြင္းစုေဝးမႈမ်ားတြင္ပါဝင္ၿခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ရန္အၾကံၿပ ုထားသည္။အၿခား ဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေက်းဇူးၿပ ၍နည္းပညာစစ္ေဆးေရးစင္တာ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္\ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားေအာက္တြင္ဖတ္ရႈပါ၊ေနာက္ဆက္တြဲေၾကညာခ်က္ပါအေၾကာင္းအရာကိုကပ္ေရာဂါအေၿခအေနေၿပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚမူတည္၍အခ်ိန္မေရြးၿပ ုၿပင္ေၿပာင္းလဲသြားပါမည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-05-03