အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

က်ံဳးစန္းခရိုင္ရံုးက 9/29 က်င္းပသည္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအတြက္ အဆင္႔ၿမင္႔ သားေရလက္မႈသင္တန္း」 (9-9)

သားေရဒီဇိုင္းေလ႔လာၿခင္း၊ပံုစံထုတ္ၿခင္းနွင္႔ခ်ဳပ္လုပ္ၿခင္း၊ကိုယ္ပိုင္သားေရဒီဇုိုင္းစတုိင္ကိုဖန္တီးပါ။

အခ်ိန္:9/ 29,09:00-12:00、13:30-16:30
ေနရာ:က်ံဳးစန္းခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးစန္းခရိုင္၊စုန္းက်န္းလမ္း၊အမွတ္367၊ 10ထပ္)
ဖုန္း:02-25031369 လုိင္းခြဲ 592 မစၥရွဲ႔

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-22