အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2023ရွားပါးဘာသာစကားဧည္႔လမ္းညႊန္အကဲၿဖတ္ၿခင္းနွင္႔နည္းၿပသင္တန္း (11-6)

အထက္တန္း၊သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာအထက္ေနထိုင္သူသစ္၊နိုင္ငံရပ္ၿခားတရုတ္ (နုိင္ငံၿခား)ေက်ာင္းသားမ်ားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ခရီးသြားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွၾကီး မႈး၍「နိုင္ငံၿခားဘာသာစကားဧည္႔လမ္းညႊန္အကဲၿဖတ္ၿခင္း」သည္「ဧည္႔လမ္းညႊန္လုိင္စင္」ကိုေအာင္ၿမင္စြာရရိွရန္ကူညီေပးၿပီးဧည္႔လမ္းညႊန္လုပ္သားေဈးကြက္သို႔ဝင္ေရာက္ရန္ဧည္႔လမ္းညႊန္မ်ားေထာက္ပ႔ံမႈနွင္႔လိုအပ္ခ်က္ၾကားမညီမွ်မႈကိုေၿဖရွင္းေပးကာထုိင္ဝမ္၏ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္အရည္အခ်င္းမ်ားတည္ေဆာက္ကာအရည္အေသြးနွင္႔စြမ္းရည္ကိုၿမွင္႔တင္ေပးၿခင္း၊ကမာၻနွင္႔အဝွမ္းေရရွည္တည္တံ႔ေသာခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္မႈရရန္အတူ တကြလုပ္ေဆာင္ပါ။အေရွ႔ေတာင္အာရွမွေနထို္င္သူသစ္မ်ား၊နိုင္ငံရပ္ၿခားတရုတ္(နုိင္ငံၿခားသား)ထိုင္ဝမ္ရိွအထက္တန္းေက်ာင္း(သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း)ဘြဲ႕နွင္႔အထက္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားနွင္႔အၿခားနုိင္ငံၿခားဘာသာစကားမ်ား(အဂၤလိပ္နွင္႔ဂ်ပန္မွလြဲ၍)တတ္ကၽြမ္းသူမ်ားရိွသည္။

 

လင္႔ခ္ https://www.tourguide.org.tw/posts_switch/tw/rare_study_info/

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-11-15