အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွအရြယ္ေရာက္သူၾကိ ုတင္ကာကြယ္သည္႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ「က်န္းမာေရးအာသာခ်က္」အစီအစဥ္သည္အသက္40မွ64ၾကားရိွနိုင္ငံသားမ်ား အား 3နွစ္လွ်င္ တစ္ၾကိမ္က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈၿပ ုလုပ္ေပးပါ။! (4-11)

ခ်စ္ခင္ရသည္႔နုိင္ငံသားေတြ ဒီနွစ္မွာက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈခံယူၿပီးၿပီလား။အသက္40မွ64 ၾကားရိွသူမ်ားသည္3နွစ္တစ္ၾကိမ္အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူက်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကိုခံယူနိုင္ၿပီး အသက္45မွ79နွစ္အတြင္းရိွသူမ်ားသည္သူတို႔၏ဘဝတြင္တစ္ၾကိမ္အသည္းေရာင္ေရာဂါ (B、C ပိုး)စစ္ၿခင္းကိုခံယူနုိင္သည္။အရည္အခ်င္းကိုက္ညီသည္႔နုိင္ငံသားမ်ားသည္က်န္းမာ ေရးအာမခံကတ္ၿပားယူေဆာင္၍အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူက်န္းမာေရးစစ္ေဆးသည္႔အထူး ေဆးဘက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုခံယူနိုင္သည္။အေသးစိတ္အတြက္ေက်းဇူးၿပ ု၍ထိုင္ေပၿမိ ု႔အစိုးရက်န္းမာေရးဌာန(သို႔)12ခရိုင္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ဆက္သြယ္ပါ။!
 
ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွအရြယ္ေရာက္သူၾကိ ုတင္ကာကြယ္သည္႔က်န္းမာေရးေစာင္႔ေရွာက္မႈ「က်န္းမာ ေရးအာသာခ်က္」အစီအစဥ္:https://reurl.cc/dVl3j2

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-26