အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ6-9လက်င္းပသည္႔「ေနထိုင္သူသစ္ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္း」(05-10)

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေလ႔က်င္႔ေမြးၿမ ူနိုင္ရန္လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ က်င္႔ယိ တကၠ သုိလ္အား110ခုနွစ္6လ9ရက္ထိ ေၿမာက္၊အလယ္၊ေတာင္၊အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္4ခုတြင္ေနထိုင္သူ သစ္ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ားေပးရန္စီစဥ္ခဲ႔သည္(အေၿခခံနွင္႔အဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္းမ်ားအ တြက္သင္တန္း4ခု၊ စုစုေပါင္းသင္တန္း8ခု)၊သင္တန္းခ်ိန္28နာရီ၊သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္သင္ တန္းသား40ဦး၊ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔သားသမီးမ်ားစာရင္းသြင္းရန္ေမွ်ာ္လင္႔ပါသည္။!
 
ေမးၿမန္းရန္ဖုန္း:(04)2632-8001 လုိင္းခြဲ 11911,က်င္႔ယိတကၠသုိလ္မစၥခ်ိန္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-05-26