အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ခရိုင္ရံုးက 9/28-10/22က်င္းပသည္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ရာသီဥတုေလးမ်ိဳး အေမႊးနံ႔သာအဆီက်န္းမာေရးသင္တန္း」(9-8)

အေမႊးဆီၿပင္ဆင္မႈကိုေလ႔လာပါ၊အေရၿပားနွင္႔အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာစနစ္၏က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္ပါ။

အခ်ိန္:9/28-10/22,အဂၤါ၊ၾကာသပေတး၊ေသာၾကာေန႔တုိင္း 13:30-16:30
ေနရာ:စစ္လင္ခရုိင္၊ရွင္႔ယိခရိုင္လူထုလႈပ္ရွားမႈစင္တာ(ထုိင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊က်ီးေဟာ္လမ္း၊ အမွတ္132၊ B1)
ဖုန္း:02-28826200 လုိင္းခြဲ 6501 မစၥစုန္႔ 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-22