အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးထိုင္ေပအဖြဲ႔113ခုနွစ္6လပိုင္းလိမ္လည္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးၿမွင္႔တင္မႈ(6-4)

IG ထီေပါက္ၿခင္းလိမ္လည္မႈစကင္မ္အမ်ိဳးအစားသစ္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2024-06-26