အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

*တိရိစာၦန္နွင္႔သီးနွံပင္ပစၥည္းမ်ားကို တရားမဝင္သယ္ေဆာင္လာၿခင္း(သုိ႔) စာတိုက္ (သို႔)အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းလမ္းၿဖင္႔ သယ္ေဆာင္လာ၍သိမ္းဆည္းရမိပါက တရားမဝင္ တင္သြင္းသူမ်ားအား ထိုင္ဝမ္ေငြေသာင္းတစ္ရာ(တစ္သန္း)ဒဏ္ေငြရိုက္ခံရလိမ္႔မည္!(8-11)

အားလံုးကိုသတိေပးခ်က္၊ တိရိစာၦန္၊သီးနွံပင္နွင္႔ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကို နုိင္ငံတြင္းသုိ႔ တင္သြင္းသည္႔အခါ「တိရိစာၦန္ကူးစက္ေရာဂါကာကြယ္ၿခင္းနွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ၿခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ」နွင္႔「သီးနွံပင္ကူးစက္ေရာဂါၾကိ ုတင္ကာကြယ္ၿခင္းဥပေဒ」စသည္႔သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာသင္႔သည္၊တိရိစာၦန္နွင္႔သီးနွံပင္ပစၥည္းမ်ားကို တရားမဝင္သယ္ေဆာင္လာၿခင္း(သုိ႔) စာတိုက္ (သို႔)အၿမန္ေခ်ာပို႔နည္းလမ္းၿဖင္႔ သယ္ေဆာင္လာ၍သိမ္းဆည္းရမိပါက တရားမဝင္ တင္သြင္းသူမ်ားအား ထိုင္ဝမ္ေငြေသာင္းတစ္ရာ(တစ္သန္း)ဒဏ္ရိုက္ခံရမည္။

107ခုနွစ္8လမွ 108ခုနွစ္7လထိ၊ ထိုင္ဝမ္တြင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားနွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သား မ်ားသည္ ဒညင္းသီး၊မင္းကြတ္သီး၊ၾကက္ေမာက္သီးနွင္႔အသားထုတ္ကုန္စသည္တို႔ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္တင္သြင္းၿခင္းအားၿဖင္႔အမႈ13ခုအေရးယူၿခင္းခံခဲ႔ရသည္၊ သုိ႔ေသာ္108ခုနွစ္8လမွ 109ခုနွစ္7လထိ 25ခုထိတိုးပြားလာသည္၊ ေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားသစ္နွင္႔ေရႊ႔ေၿပာင္းလုပ္သား မ်ားက လက္ခံသူဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ေသာေၾကာင္႔အၿပစ္ေပးခံရၿခင္းမွေရွာင္ရွားရန္မိသားစုဝင္ မ်ားအား တိရိစာၦန္သီးနွံထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုထိုင္ဝမ္သုိ႔ေပးပို႔ၿခင္း မၿပ ုရန္သတိေပးအပ္ပါ သည္။

*「အဝင္ခရီးသည္မ်ားတိရိစာၦန္သီးႏွံပင္နွင္႔အၿခားထုတ္ကုန္မ်ားသယ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကန္႔သတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား၏ကိုးကားရန္ဇယား」:https://www.baphiq.gov.tw/en/ws.php?id=16172
*အာဖရိကဝက္နာဝါဒၿဖန္႔ေဝၿခင္းဘာသာစကား7မ်ိဳး:https://asf.baphiq.gov.tw/ws.php?id=20090


Publish Date

2020-08-25