အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စစ္လင္ခရိုင္ရံုးမွ4/16က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ စစ္လင္ေန႔ေလ႔လာေရး လႈပ္ရွားမႈ」 (4-2)

ကၽြန္ုပ္တို႔နွင္႔အတူ စစ္လင္ကိုသိပါေစ၊ လမ္းေပၚေလ႔လာေရးမွတဆင္႔မတူညီေသာ လမ္းသြယ္လမ္းၾကားပံုစံမ်ားကိုရွာေဖြပါ။
 
အခ်ိန္:2021.4/16(ေသာၾကာ)14:00-17:30
စုရပ္ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔စစ္လင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊တတုန္း လမ္း၊အမွတ္75)
ဖုန္း:02-2882-6200 လိုင္းခြဲ 6504 မစၥတာခ်ိဳက္
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://pse.is/3c2p3a

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-04-07