အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ1/24က်င္းပသည္႔「အဂၤလိပ္သင္တန္းစခန္း」 (12-6)

ဟားေဖာ္စီးပြားေရးေက်ာင္းမွေရးဆဲြထားေသာအဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးစခန္းကိုကိုးကားပါ၊အဖြဲ႔ငယ္မွအတူတီထြင္ဖန္တီးထားေသာအေဆာက္အဦးတစ္ခုေဆာက္လုပ္မည္ၿဖစ္သည္၊အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈသင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကိုအဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင္႔ၿပ ုလုပ္သြားမည္ၿဖစ္ၿပီး၊ေတြးေခၚမႈနွင္႔ဆက္သြယ္မႈစြမ္းရည္မ်ားကိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးကာသင္ယူမႈတြင္အဂၤလိပ္စာစြမ္း ရည္မ်ားကိုအသံုးၿပ ုမည္ၿဖစ္သည္။!
*သင္႔ေလ်ာ္ေသာရည္ရြယ္သူ:အလယ္တန္း၇တန္းမွ၉တန္း၊အေၿခခံအဂၤလိပ္စကားေၿပာ စြမ္းရည္(ေက်ာင္းသား50ဦးၿပည္႔သည္ထိသာ)
*သင္တန္းေၾကးအခမဲ႔ၿဖစ္ပါသည္!

အခ်ိန္:2022/1/24(တနလၤာ),14:00-16:00
ေနရာ:က်န္႔ထန္လူငယ္လႈပ္ရွားမႈစင္တာ332စာသင္ခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊စစ္လင္ခရိုင္၊က်ံဳးစန္း ေပလမ္း၊အပိုင္း4၊အမွတ္16)
ဖုန္း:(02)2504-8088#13 ရွအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-12-30