အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ထိုင္ေပအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္းမွ 3/13-7/24 က်င္းပသည္႔「အမ်ိဳးသမီးလက္မႈအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ」(2-12)

စိတ္ဝင္စားဖြယ္လက္လုပ္သင္တန္း၊ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုနွစ္ပတ္လည္သင္တန္းဆင္းပြဲ တြင္ၿပသမယ္ေနာ္!
 
အခ်ိန္:110.3/13-7/24,စေနေန႔တိုင္း 09:00-12:00
(*အေသးစိတ္အခ်ိန္သည္ 3/13、3/27、4/10、4/24、5/15、5/22、6/5、6/26、7/10、7/24)
ေနရာ:ထိုင္ေပအေနာက္ပိုင္းခရိုင္ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ရပ္ရြာေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္ စခန္း(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ရန္ဖ်င္နန္လမ္း၊အမွတ္207၊4ထပ္)
ဖုန္း:(02)2361-6577 လိုင္းခြဲ 33 ဖန္းလူမႈေရးဝန္ထမ္း
 

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-20