အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဤၿမိ ု႔ေပထိုခရိုင္ရံုးမွက်င္းပသည္႔111ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူမ်ားတီထြင္ဖန္တီးမႈ စကၠဴ လိပ္ၿပ ုလုပ္ၿခင္းဆုိင္ရာအဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္း」(4-12)

ေပထုိခရိုင္ရံုးသည္111ခုနွစ္5လ31ရက္မွ6လ30ရက္၊အဂၤါ၊ၾကာသပေတးေန႔တိုင္းနံနက္9နာရီ 15မိနစ္မွ12နာရီ15မိနစ္၊ေပထိုၿပည္သူ႔ခန္းမတြင္『ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားတီထြင္ဖန္တီးမႈ စကၠဴလိပ္ၿပ ုလုပ္ၿခင္းဆိုင္ရာအဆင္႔ၿမင္႔သင္တန္း』ကိုက်င္းပမည္ၿဖစ္သည္၊ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္ သူသစ္မိတ္ေဆြမ်ားအားတက္ၾကြစြာစာရင္းသြင္းရန္ၾကိ ုဆိုပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ားအတြက္ခရိုင္ရံုး၏ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (https://btdo.gov.taipei)ရိွေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္ လႈပ္ရွားမႈအခ်က္အလက္ကိုဖတ္ရႈပါ(သုိ႔)ဖုန္းမစၥခ်ိန္ 2891-2105 လိုင္းခြဲ 276 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-04-26