အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

「9ၾကိမ္ေၿမာက္ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔၎တို႔၏ကေလးမ်ားအိမ္မက္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း」အတြက္ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးရက္ကို111ခုနွစ္12လ19ရက္(တနလၤာေန႔) ေန႔အထိတိုးၿမွင္႔ သည္။ (11-7)

「9ၾကိမ္ေၿမာက္ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔၎တို႔၏ကေလးမ်ားအိမ္မက္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း」အတြက္မူလစာရင္းေပးသြင္းရမည္႔ေနာက္ဆံုးရက္မွာယခုနွစ္11လ30ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔)ၿဖစ္ပါ သည္၊လႈပ္ရွားမႈ၏အက်ိဳးေက်းဇူးအမ်ားဆံုးရရိွေစရန္အတြက္စာရင္းသြင္းကာလကိုထိုနွစ္12လ19ရက္(တနလၤာေန႔)အထိတိုးၿမွင္႔လိုက္ပါသည္၊(စာပို႔အမွတ္အေထာက္အထား)နွင္႔သက္ဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ပစၥည္းမ်ားကို【ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊က်ံဳးက်ိန္းခရိုင္၊ကြမ္က်ိဳးလမ္း၊အမွတ္15၊5ထပ္(လူဝင္ မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၊ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန)「9ၾကိမ္ေၿမာက္ေနထိုင္သူသစ္နွင္႔၎တို႔၏ကေလး မ်ားအ္ိမ္မက္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕」လက္ခံပါ။】အေသးစိတ္လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားအတြက္ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးေအဂ်င္စီ၏ကမာၻလံုးဆုိင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://www.immigration.gov.tw)နွင္႔ေနထိုင္သူသစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(https://ifi.immigration.gov.tw)「ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ား」က႑မွေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ၊ေမးၿမန္းရန္ရိွပါကအထူလိုင္း02-23889393လိုင္းခြဲ2371မစၥဟူသို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-11-29