အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ12/23(ဗုဒၶဟူး) ထိုင္ေပၿပပြဲ「ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ ေရး ရန္ပံုေငြအကူအညီေလွ်ာက္လႊာအစီအစဥ္」ကိုကိုင္တြယ္သည္ (12-4)

ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးရန္ပံုေငြနွင္႔ေလွ်ာက္လႊာအစီအစဥ္ေရးၿခင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုအမ်ားၿပည္သူပိုမိုနားလည္ရန္အလုပ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊အစီအစဥ္ဖ်က္သိမ္း ၿခင္း၊အမႈမ်ားေရးသားၿခင္းနွင္႔ေနထိုင္သူသစ္ဖြံ႔ၿဖိ ုးေရးရန္ပံုေငြေလွ်ာက္လႊာေထာက္ပံ႔ေငြ ကိစၥအားအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿခင္းတို႔ကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္။
 
ထိုင္ေပခရိုင္ပြဲအခ်ိန္:109.12/23(ဗုဒၶဟူး) 10:00-16:30
ေနရာ:ႏီြခ်င္းညဲန္ေဟြ႔401စာသင္ခန္း(က်ံဳးက်ိန္႔ခရိုင္၊ခ်င္းေတာင္ရီွးလမ္း၊အမွတ္7၊4ထပ္) အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္:https://forms.gle/uxJ98SpPBsJ7QdMc8 (1211ရက္(ေသာၾကာ)
မတိုင္မီထိမွတ္ပံုတင္ပါ၊ လူဦးေရၿပည္႔သည္ထိေနာ္!)
ဖုန္း:02-2331-4449

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2020-12-08