အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဌာနက9/30-10/21က်င္းပသည္႔「က်န္းမာေရးၿမွင္႔တင္ေရးအြန္လိုင္းနွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」(9-15)

မွ်တေသာအစားအစာ၊ပခံုးနွင္႔လည္ပင္းအရိုးအဆစ္မ်ားထိန္းသိမ္းၿခင္းနွင္႔ေသြးဆံုးေရာဂါလကၡဏာမ်ားၿပ ုၿပင္တိုးတက္ၿခင္းကဲ႔သုိ႔သင္တန္းမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးသည္၊ Google meet ကိုအသံုးၿပ ု၍ အြန္လိုင္းသင္ေပးမည္။

အခ်ိန္:9/30-10/21,ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း 14:00-16:00
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:ေအာက္ပါလင္႔ခ္အတိုင္း
ဖုန္း 02-2631-7059 လိုင္းခြဲ 13 ဟုန္လူမႈလုပ္သား

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-09-27