အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ရွင္႔ယိခရိုင္ရံုးမွ 3/3-5/5 က်င္းပသည္႔ 110 ခုနွစ္「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ အနုပညာ ဖန္တီးမႈသင္တန္း」(2-8)

ပံုၾကမ္းမ်ား၊ ေရာင္စံုခဲတံမ်ားစသည္႔ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုမိတ္ဆက္ေပးၿခင္း၊ ရွင္႔ယိခရိုင္၏ လူသားဆန္ဆန္လကၡဏာမ်ားနွင္႔သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုေရးဆြဲၿခင္းနွင္႔သင္ၾကားသည္႔ ဆရာ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ၿပပြဲအစီအစဥ္နွင္႔အၿပင္အဆင္မ်ားၿပီးစီးရန္စီစဥ္ၿခင္း၊ သင္ ယူမႈရလဒ္မ်ားကိုလူတိုင္းသုိ႔မွ်ေဝသြားမည္!
 
အခ်ိန္:110.3/3-5/5,ဗုဒၶဟူေန႔တိုင္း 13:30-16:30
ေနရာ:ရွင္႔ယိခရိုင္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာ၊ 10ထပ္ (ရွင္႔ယိလမ္း၊ အပိုင္း5၊ အမွတ္15၊ 10ထပ္)
ဖုန္း:(02)2723-9777 လုိင္းခြဲ 806
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-02-18