အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ဝမ္႔ဟြာခရိုင္ရံုးမွ 5/4-6/10 က်င္းပသည္႔「ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသစ္ေယာဂဆရာသင္တန္း」 (3-9)

အေၿခခံေယာဂနွင္႔အဆင္႔ၿမင္႔ေယာဂကိုမိတ္ဆက္ေပးမည္၊ေနာင္တြင္ေယာဂသင္ၾကားမႈ မွသင္တန္းသားမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈကိုလမ္းညႊန္သည္။
 
အခ်ိန္:110.5/4-6/10,အဂၤါ၊ၾကာသပေတးေန႔တိုင္း (13:30-16:30)
ေနရာ:ထုိင္ေပၿမိ ု႔ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားခန္းမ4ထပ္(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ခ်န္ဆားလမ္း၊အပိုင္း2၊ အမွတ္171၊4ထပ္)
ဖုန္း:2306-4468 လုိင္းခြဲ 204 မစၥတာလု
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုက္:https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants
မွတ္ပံုတင္အခ်ိန္:3/26 မွစတင္၍လူဦးေရၿပည္႔သည္ထိ။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-03-30