အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စိုက္က်ိန္းၾက ူးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ10/20(အဂၤါ)က်င္းပသည္႔「အေသးစားဘ႑ာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဂိမ္းအလုပ္ရံု」(10-3)

ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႔ဂိမ္းမွတဆင္႔ဘ႑ာေရးအသိပညာတိုးတက္ေစသည္။

အခ်ိန္:109.10/20(အဂၤါ) 14:00-16:30
ေနရာ:ဝမ္႔ဟြာေရႊ႔ေၿပာင္းနိုင္ငံသားခန္းမ4ထပ္(ဝမ္႔ဟြာခရိုင္၊ခ်န္ဆာလမ္း၊အပိုင္း2၊ အမွတ္171)
မွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:https://forms.gle/sUUi6KbnTcuQWqVHA
ဖုန္း:(02)2504-8080#21

Publish Date

2020-10-15