အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

စိုက္က်ိန္းက်ဴးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ1/26က်င္းပသည္႔「လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားကို ေလ႔လာပါ」 (12-7)

ကုမၸဏီသို႔လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လူ႔စြမ္းအားအရင္းအၿမစ္မန္ေနဂ်ာ မ်ားကိုဖိတ္ေခၚၿပီးကိုယ္ေရးရာဇဝင္ၿပ ုၿပင္မြမ္းမံၿခင္းႏွင္႔အင္တာဗ်ဴးစြမ္းရည္မ်ားကိုကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က်သင္ေပးပါသည္!
*လႈပ္ရွားမႈရည္ရြယ္သူ:အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ေကာလိပ္မ်ားနွင္႔တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းသားမ်ား(ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ား၏ကေလးမ်ားဦးစားေပး)
*လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလံုးအခမဲ႔၊လူဦးေရကန္႔သတ္ထားၿပီးၿပည္႔သည္ထိသာ။
 
အခ်ိန္:2022/1/26(ဗုဒၵဟူး),14:00-16:00
ေနရာ:ရာထိုက္ဆက္သြယ္ေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းရံုးခ်ဳပ္(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ေန႔ဟူခရိုင္၊က်ီးဟူလမ္း၊ အမွတ္32)
ဖုန္း:(02)2504-8088#13 ရွအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ 
လႈပ္ရွားမႈမွတ္ပံုတင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္:အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ၿခင္း

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-12-30