အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

2023 「 ထုိင္ေပခရစၥမတ္အခ်စ္အကန္႔အသတ္မရိွ」 သည္12/2 2မွစတင္၍ ရွင္းစိမ္းနန္လမ္း တြင္မီးမ်ားထြန္းထားမည္။ (12 5)

20232023ထိုင္ေပခရစၥမတ္အခ်စ္အကန္႔အသတ္မရိွ」 အစီအစဥ္စတင္ပါၿပီ 12/2 2ရက္ည တြင္ၿမိ ု႔ေတာ္ဝန္က်မ္းဝမ္႔အမ္း၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္တအမ္းစိမ္းလင္ဥယ်ာဥ္အမွတ္1111ဝင္

ထြက္ေပါက္ရိွခရစၥမတ္သစ္ပင္၏အဓိကမီးမ်ားနွင္႔ရွင္းစိမ္းနန္လမ္းရိွအဓိကမီးပဵုးဧရိယာငါးခုကိုထြန္းထားေပးၿပီးဘုရားေက်ာင္းအၾကီးအကဲမ်ားနွင္႔တရားေဟာဆရာမ်ားသည္ထိုင္ေပၿမိ ု႔၌ဆုေတာင္းၿပီးေကာင္းခ်ီးေပးၾကသည္။ယခုနွစ္တြင္ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္႔ဆက္သြယ္ ေရးဗ်ဴရိုသည္ကဵုးကြမ္နွင္႔ယဵုခမ္း၏အဓိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးနွစ္ခုနွင္႔ပူးေပါင္းၿပီး「 ခြဲ တမ္းအၿပည္႔အဝ႔အဝ ႔အဝ လက္ေဆာင္မဲေပးၿခင္း」 လႈပ္ရွားမႈကိုစတင္ခဲ႔ပါသည္၊ဆုမ်ားတြင္Dyson

ဆဵပင္ေလမႈတ္စက္၊Apple Watch Watchစသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္၊လာေရာက္ၾကည္႔ရႈသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္၊ရွင္းစိမ္းနန္လမ္းဝန္းက်င္ရိွစီးပြားေရးခရိုင္မ်ားသို႔သြားေရာက္လည္ ပတ္ပါ၊ေဆာင္းရာသီပြဲေတာ္အေငြ႔အသက္ကိုထုိင္ေပတြင္ခဵစားလိုက္ပါ။

ရွင္းစိမ္းနန္လမ္း၏အပိုင္း11မွ33ထိေကာင္းကင္ဘဵုလမ္းမီးအလွဆင္ၿခင္း၊ပတ္ဝန္းက်င္စီးပြား ေရးရပ္ကြက္မ်ားနွင္႔ေပါင္းစည္းၿခင္းမွတဆင္႔ၿပည္သူမ်ားခရစၥမတ္အေငြ႔အသက္ကိုခဵစား

နုိင္သည္ဟုၿမိ ု႔ေတာ္ဝန္ကေၿပာၾကားခဲ႔သည္။ဒီဇင္ဘာလတြင္ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ခရစၥမတ္က်င္းပရန္နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွသည္၊ဥပမာအားၿဖင္႔ဖင္လန္တြင္ဆန္တာကေလာ႔စ္၊ယူက ရိန္းတြင္ခရစၥမတ္သစ္ပင္ကိုပင္႔ကူမ်ားၿဖင္႔အလွဆင္ထားၿပီးဂ်ပန္သည္ၾကက္ေၾကာ္စားၿခင္း ၿဖင္႔က်င္းပသည္၊ေနရာတခုစီတြင္မတူညီေသာယဥ္ေက်းမႈရိွသည္။「「ခရစၥမတ္အခ်စ္အကန္႔ အသတ္မရိွ」」အၿပင္ 「「ထိုင္ေပရိွေရာင္စဵုခရစၥမတ္」」ပြဲကိုရွင္႔ယိစီးပြားေရးခရိုင္တြင္စတင္ က်င္းပေနပါၿပီ၊ၿပည္သူမ်ားနွင္႔မိတ္ေဆြမ်ားအားလဵုးထိုင္ေပရိွပြဲေတာ္အေငြ႔အသက္မ်ားကို ခဵစားနုိင္ၿပီးနုိင္ငဵသားမ်ားအားပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ဖိတ္ေခၐအပ္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းဗ်ဴရိုသည္「「20232023ထိုင္ေပခရစၥမတ္အခ်စ္အကန္႔အသတ္မရိွ」」ကိုမိတ္ဆက္ ေပးခဲ႔သည္၊ အဓိကမီးပဵုးဧရိယာငါးခုသည္「「ေကာင္းကင္ဘဵုလမ္း」」ဟုလူသိမ်ားသည္႔ ရွင္းစိမ္းနန္လမ္းတြင္တည္ရိွၿပီး၎တို႔ကိုထိုင္ေပမက္သဒစ္ဘုရားေက်ာင္းနွင္႔ထိုင္ေပၿမိ ု႔ရိွ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတခုစီတြင္ခရစၥမတ္ေဘာလဵုးမ်ားၿဖင္႔အလွဆင္ထားေသာ ေတာက္ပေသာစၾကၤ ဵတခုအပါအဝင္လွပေသာအလင္းေရာင္အလွဆင္မႈမ်ား၊အလြန္ခ်စ္စ ရာေကာင္းေသာဧရာမဝက္ဝဵမ်ား၊ပန္းေရာင္ပါပီသမင္မ်ား၊ခ်စ္စရာသိုးမ်ားနွင္႔ရင္ခုန္စရာ ဧရာမနွလဵုးမ်ားအပါအဝင္;;တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ထုိင္ေပက်ဲရြင္႔ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွလည္း တအမ္းစိမ္းလင္ဥယ်ာဥ္အမွတ္1111ဝင္//ထြက္ေပါက္တြင္99မီတာၿမင္႔ေသာခရစၥမတ္သစ္ပင္ တစ္ပင္ကိုတည္ေဆာက္ၿပီးထူးၿခားေသာလမ္းၿမင္ကြင္းအနုပညာကိုဖန္တီးခဲ႔သည္။

အဓိကမီးပဵုးဧရိယာငါးခုသည္ယေန႔မွ113113ခုနွစ္33လ33ရက္ထိညတိုင္း1717နာရီမွ2222နာရီထိထြန္းေပးပါသည္၊ခရစၥမတ္နွင္႔နွစ္သစ္ကူးည1122လ2424ရက္၊2525ရက္နွင္႔3311ရက္ေန႔မ်ားတြင္မီး

မ်ားကိုနဵနက္22နာရီအထိတိုး၍မီးမ်ားထြန္းထားၿပီးေရာင္စဵုေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္ ဧရိယာသည္ခရီးသြားမ်ားေပ်ာ္ရႊင္စရာအားလပ္ရက္ကိုၿဖတ္သန္းၿပီးလွပေသာအမွတ္တရ မ်ားကိုခ်န္ထားေပးပါ ပါ သည္။

ခရီးသြားနွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုကလူေတြကိုစီးပြားေရးခရိုင္ထဲကိုေခၐေဆာင္လာဖို႔အတြက္ဒီနွစ္မွာယဵုခမ္းနွင္႔ကဵုးကြမ္စီးပြားေရးခရိုင္ေတြနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီးပိြဳင္႔စုေဆာင္းတဲ႔ကဵစမ္းမဲကိုဖြင္႔ လွစ္ေပးခဲ႔ပါသည္၊ယခုမွစ၍113113ခုနွစ္11လ1515ရက္အထိသတ္မွတ္ထားေသာစတိုးဆိုင္မ်ား တြင္ထိုင္ေပထဵုးAPPAPPကိုအသုဵးၿပ ုေသာခရီးသြားမ်ားသည္ယြမ္100100တစ္ၾကိမ္ဝယ္ယူမႈအ တြက္11မွတ္((ပိြ ုင္႔))ရရိွနုိင္သည္၊33မွတ္ကိုကဵစမ္းမဲတစ္ၾကိမ္နိႈက္ခြင္႔ရိွသည္၊1010မွတ္ရရိွပါက ပါက စတုတၳအၾကိမ္ကဵစမ္းမဲနိႈက္ခြင္႔ရိွသည္၊ဆုမ်ားမွာDysonDysonဆဵပင္ေလမႈတ္စက္၊Apple WatchApple Watch စသည္တို႔ၿဖစ္သည္။ပထမလိႈင္းကိုထိုင္ေပေရေပးေဝေရးရဵုးနွင္႔ပူးေပါင္းက်င္းပသည္႔PS5PS5ဂိမ္း ကြန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဗားရွင္း၊ iPad10iPad10နွင္႔ေကာ္ဖီစက္ဆုမ်ားရရိွမည္၊ဧည္႔သည္မ်ားကိုရင္ခုန္စရာ မီးေရာင္ေတာက္ပသည္႔ေနရာမ်ားလည္ပတ္ၿပီးပတ္ဝန္းက်င္ရိွစတိုးဆုိင္မ်ားသို႔သြားေရာက္ ၍အရသာရိွေသာအစားအစာမ်ားကိုၿမည္းစမ္းၾကည္႔ရန္ဖိတ္ေခၐအပ္ပါသည္။

ထို႔အၿပင္ခရီးသြားနွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုမွလည္း「「လွပေသာဓာတ္ပဵုစုစည္းမႈ」」လႈပ္ရွားမႈ ကိုၿပ ုလုပ္သည္၊ခရီးသည္မ်ားသည္ရွင္းစိမ္းနန္လမ္းရိွအထင္ကရမီးပဵုးဧရိယာငါးခု((သုိ႔))ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားတြင္ဓာတ္ပဵုရိုက္ၿပီးကိုယ္ပိုင္IGIGတြင္မွ်ေဝၿပီး@taipeitravel@taipeitravel、、#2023#2023ထိုင္ေပခရစၥမတ္အခ်စ္အကန္႔အသတ္မရိွနွင္႔ ## ေကာင္းကင္ဘဵုလမ္းကိုtagtagလုပ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာအေၿခအေနမ်ားၿပည္႔စဵုပါကဝက္ဝဵပဵုသ႑ာန္ယိုယိုကတ္ကိုဆြတ္ခူးနိုင္

မည္ၿဖစ္သည္၊အစီအစဥ္သည္ယခုမွစ၍113113ခုနွစ္11လ1515ရက္အထိၿဖစ္ပါသည္၊အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုထိုင္ေပခရီးသြားဝက္ဘ္ဆိုဒ္FBFBတြင္ၾကည္႔ရႈနိုင္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရိုမွ「「လမ္းေလွ်ာက္သတင္းေကာင္း」」လႈပ္ရွားမႈကို 1212လ2323ရက္တြင္က်င္းပမည္၊က်ိန္လီခန္းမမွစတင္၍ေရေပးေဝေရးဥယ်ာဥ္ရိွစစ္ယြမ္လမ္းဆဵုတြင္အဆဵုးသတ္မည္၊ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္မ်ားေပးေဝမည္ၿဖစ္၍လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ခရစၥမတ္ပြဲတြင္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤမ်ားအားဖိတ္ေခၐအပ္ပါသည္။ထို႔အၿပင္1212လပိုင္းတြင္ဘုရားေက်ာင္းမ်ားစြာလည္းလွပေသာမီးမ်ားကိုအလွဆင္ကာစိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လႈပ္ရွားမ်ားကိုအတူဆင္ႏႊဲၾကသည္၊ရွင္႔ယဵု႔၊လင္လွ်န္နွင္႔ဟြမ္အိမ္းဘုရားေက်ာင္းစသည္တို႔ ပါဝင္ပါသည္၊ပြဲမ်ားနွင္႔ပတ္သက္ေသာေနာက္ဆဵုးရအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ေက်းဇူး ၿပ ု၍ထိုင္ေပခရီးသြားလုပ္ငန္းဝက္ဘ္ဆိုဒ္((လင္႔ခ္))ကိုဝင္ေရာက္ၾကည္႔ရႈပါ။႔ရႈပါ။ ႔ရႈပါ။႔ရႈပါ။ ႔ရႈပါ။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းနွင္႔ဆက္သြယ္ေရးဗ်ဴရို၏ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ၿပန္လည္တင္ၿပထားပါသည္။

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2023-12-18