အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူအမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈဌာနက10/29က်င္းပမည္႔「ယဥ္ေက်းမႈ ေပါင္းစံုလူမႈအလုပ္နွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ」 (10-8)

ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားနယ္ပယ္တြင္ကၽြမ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ား၊လူမႈေရးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွေက်ာင္းသားမ်ားအားဖိတ္ေခၚ၍ေရ႔ႊေၿပာင္းေနထိုင္သူသစ္မ်ားအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားၾကံ ုေတြ႕ရေသာအခါေအဂ်င္စီအသီးသီးမွဝန္ေဆာင္မႈအစီအမံမ်ားနွင္႔သက္ဆိုင္ရာအေတြ႔အၾကံ ုဖလွယ္မႈ မ်ားကိုအတူတကြေဆြးေႏြးၾကပါစို႔။

အခ်ိန္:10/29(ေသာၾကာ),09:00-16:30
ေနရာ:ထိုင္ေပၿမိ ု႔ေရႊ႔ေၿပာင္းေနထိုင္သူအမ်ိဳးသမီးနွင္႔မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာခန္းမ(ထိုင္ေပၿမိ ု႔၊ တထုံခရိုင္၊သီဟြလမ္း၊အပိုင္း1၊အမွတ္21၊7ထပ္)
ဖုန္း:02-2558-0133 လုိင္းခြဲ 12

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-10-20