အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

မၾကာေသးမီကၿပည္ပသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားခံရသည္႔နုိင္ငံသားမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးကာကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔လံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံသားမ်ားအား အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းေစရန္ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကသက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ဝါဒၿဖန္႔မႈမ်ားထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္။(9-8)

မၾကာေသးမီကၿပည္ပသို႔လိမ္လည္လွည္႔ၿဖားခံရသည္႔နုိင္ငံသားမ်ား၏ပစၥည္းဥစၥာပ်က္စီးကာကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔လံုၿခံ ုမႈကိုထိခိုက္ေစသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင္႔နုိင္ငံသားမ်ားအား အသိပညာနွင္႔နိုးၾကားမႈအားေကာင္းေစရန္ၿပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာနကသက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္နွင္႔ဝါဒၿဖန္႔မႈမ်ားထုတ္ၿပန္ခဲ႔သည္။


ၿပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေထာင္ေခ်ာက္ၿမွင္႔တင္ေရးဇုန္

https:// www.mofa.gov.tw/Theme.aspx?n=3915&sms=69&s=136


ေနထုိင္သူသစ္ေလ႔က်င္႔ေရးဖြံ႔ၿဖိ ုးတိုးတက္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္

https://ifi.immigration.gov.tw/wSite/mp?mp=1


လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးတရားဝင္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္

https://www.immigration.gov.tw

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2022-09-27