အဓိကအကြောင်းအရာပိတ်ပင်မှုကိုကျော်လိုက်ပါ

အေရွ႔ပိုင္းခရိုင္ေရ႔ႊေၿပာင္းေနထိုင္သူေစာင္႔ေရွာက္မႈအေၿခစိုက္စခန္းက10/23က်င္းပမည္႔မိဘမ်ားအုပ္ထိန္းမႈပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲ「ကေလးမ်ားလူလားေၿမာက္ခ်ိန္」 (10-7)

ဆယ္ေက်ာ္သက္ကေလးမ်ား၏ဝိေသသလကၡဏာမ်ားကိုအတူတကြေလ႔လာပါ၊မိဘအုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာၿပႆနာမ်ားကိုေဆြးေႏြးပါ၊အြန္လိုင္းေဟာေၿပာပြဲမ်ားသင္ၾကားရန္ Google meet ကိုသံုးပါ။

အခ်ိန္:10/23(စေန) 09:30-12:00
ဖုန္း:02-2631-7059 လုိင္းခြဲ 13 ဟုန္လူမႈေရးလုပ္သား
 ေဟာေၿပာခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ထုတ္ၿပန္သည္႔ရက္

2021-10-20